TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

Про бюджет Маразліївської

сільської ради на 2020 рік
 

Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», статей 77, 79 Бюджетного кодексу України Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:
 

1. Визначити на 2020 рік:

1.1. доходи сільського бюджету у сумі 41 603 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 41 229 200 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -373 900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

1.2. видатки сільського бюджету у сумі 41 603 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 41 229 200 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету - 373 900   гривень;

1.3. резервний фонд сільського бюджету у розмірі 0,04% гривень, що становить 16000 гривень, що не перевищує 1% видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

1.4. оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 8000 гривень, що становить 0,02 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом, згідно з додатком 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4 Делегувати Білгород-Дністровській районній державній адміністрації повноважень в частині здійснення виплат пільговій категорії громадян, пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, виплати допомоги сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім‘ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам.

5 Дозволити сільській раді за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності здійснювати розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису доходів та видатків сільського бюджету на 2020 рік шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови з подальшим внесенням цього питання на чергову сесію сільської ради.

6. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об? єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об? єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти з державного та інших бюджетів.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України, а також субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев‘язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати у 2020 році Маразліївській сільській раді, в особі сільського голови, дозволити отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головними розпорядниками коштів сільського бюджету в обов‘язковому порядку забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України, а саме:

11.1 затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення; здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

11.2 здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

11.3 забезпечити  доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднити паспорта бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

- забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання, тощо.

11. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2020 році з інших бюджетів, а також субвенції виділених з сільського бюджету районному бюджету, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

12. Надати право Маразліївській сільській раді, в особі фінансового управління, за погодженням з постійною  комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності  у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету:

  • За рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевим бюджетом з подальшим затвердженням на сесії сільської ради;
  • За обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду бюджету, програм, що фінансуються з сільського бюджету, без зміни загального обсягу бюджетних призначень.

13. Фінансовому управлінню Маразліївської сільської ради:

13.1. Забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків сільського бюджету в межах наявних ресурсів згідно з затвердженим помісячним розписом загального фонду сільського бюджету.

13.2. Здійснювати фінансування видатків в межах фактичних надходжень до сільського бюджету.

13.3. Здійснювати фінансування видатків за рахунок субвенції, передбаченої на пільги та субсидії, виходячи з фактично отриманих сум з Державного бюджету.

14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.

16. Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності (голова Флора В.О.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                                              О.О.Чумак

 

Погоджено:

начальник фінансового управління                                                                                     А.Б.Щербенко

     

 

         

 с. Маразліївка

 20 грудня 2019 року

 №  ___–VІІ