ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового управління Маразліївської сільської  ради  від  17 червня 2024 року №18-ОД

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки  головними розпорядниками бюджетних коштів

 

І. Загальні положення

 

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) та наказу Міністерства Фінансів України від 23.06.2021 року №365, і визначає основні вимоги до складання пропозицій до прогнозу бюджету  Маразліївської сільської територіальної громади.

2. У  цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах,  що регламентують бюджетний процес.

3. Пропозиції до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади головні розпорядники бюджетних коштів  складати з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» за такими формами:

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1) (додаток 2);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2) (додаток 3);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20__ – 20__ роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

4. Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, рекомендується наводити у гривнях, з округленням до цілого числа.

5. У формах пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади зазначаються  такі дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період); за умови наявності інформації дані заповнюються у співставних умовах;

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом бюджету громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період); 

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проєкту рішення про місцевий бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

6. У формах, визначених цією Інструкцією, код та найменування зазначаються:

місцевого бюджету – відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном (далі – код бюджету);

доходів місцевого бюджету  відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном;

видатків та надання кредитів з місцевого бюджету – з відповідно до Економічної класифікацій видатків бюджету, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Мінфіном;

головних розпорядників бюджетних коштів – згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Мінфіном, та  установчими документами.

 

IІ. Основні положення про складання пропозицій до прогнозу  бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки

 

 1. Процес формування пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до розробленої  фінансовим управлінням Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади.

2. Пропозиції до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади формуються у такій послідовності:

 

1) фінансовим управлінням відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на прогнозні роки, аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах та за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

2) фінансовим управлінням у межах загальних орієнтовних граничних показників, розраховує орієнтовні граничні показники, розробляє інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та доводить їх до головних розпорядників коштів місцевого бюджету (далі – головні розпорядники) у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;

3) головні розпорядники відповідно до доведеної фінансовим управлінням Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовних граничних показників, з урахуванням вимог цієї Інструкції складають пропозиції до прогнозу бюджету громади на 2025-2027 роки  та подають їх фінансовому управлінню у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;

4) фінансове управління здійснює аналіз поданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної інструкції, за результатами якого керівник фіноргану приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки  .

2. Орієнтовні граничні показники доводяться фінансовим управлінням до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду, за формою, затвердженою даною Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності, зазначаються джерела їх надходжень);

надання кредитів із загального фонду.

 

ІІІ.   Порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки

 

1. Головний розпорядник організовує та забезпечує складання пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади і подає їх до фінансового управління з використанням форм, затверджених цією Інструкцією.

2. Форми пропозиції до прогнозу місцевого бюджету доцільно заповнювати послідовно –  Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.

3. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу місцевого бюджету є :

стратегія розвитку відповідної території;

галузеві регіональні / місцеві програми;

річний звіт про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

розпис місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

інша інформація, визначена фінорганом.

4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Мінфіном.

5. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – то такі показники зазначаються окремим рядком.

6. Разом з пропозицією до прогнозу  бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади головний розпорядник подає необхідні для здійснення фінансовим управлінням аналізу пропозиції до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади документи та матеріали, а також детальну інформацію за формами, доведеними фінансовим управлінням до головних розпорядників.

Під час складання Форми ПП-1 та Форми ПП-2 пропозиції до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади фінансове управління як головний розпорядник зазначає також обсяг резервного фонду бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади, визначений ним відповідно до вимог статті 24 Кодексу та врахований в орієнтовних граничних показниках, доведених департаменту фінансів сільської ради як головному розпоряднику.

При цьому у Формі ПП-2 заповнюються лише пункти 1, 3, підпункти 5.1 та 6.1.

7. У разі врахування у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету, поданих головними розпорядниками, видатків за рахунок субвенцій із інших бюджетів, дані показники виокремлюються окремим рядком.

У разі передбачення у пропозиціях до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, фінансове управління у триденний строк з дня отримання таких пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади надсилає обсяги таких міжбюджетних трансфертів на 2025 – 2027 роки іншим фінорганам за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, для врахування ними під час складання прогнозу місцевого бюджету.

8. Фінансове управління сільської  ради проводить аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу місцевого бюджету щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог, визначених цією Інструкцією.

9. Для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету, фінансове управління проводить погоджувальні наради із керівниками структурних підрозділів та бюджетних установ.

10. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, фінансове управління доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену пропозицію до прогнозу місцевого бюджету на 2025-2027 роки у терміни, визначені фінансовим управлінням.

11. Інформація, що міститься у пропозиціях до прогнозу Маразліївської сільської територіальної громади головних розпорядників, є основою для складання прогнозу місцевого бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки .

ІV. Порядок заповнення Форми ПП-1

 

1. Форма ПП-1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на 2025 – 2027 роки, доведених фінансовим управлінням, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, має повною мірою характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

 

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів бюджету, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі якщо на 2025 – 2027 роки не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі включаються окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не включаються окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на 2025-2027 роки (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на 2025-2027 роки.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовуватись на досягнення певного результату;

оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей виконавчих органів сільської ради мають характеризувати досягнення та зрушення, що відбулися на території Маразліївської сільської територіальної громади.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у 2025-2027 роках;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики враховуються усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не мають дублюватися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головний розпорядник  розробляє методику їх розрахунку.

 

4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (2023 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (2024 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на 2025-2027 роки відповідно.

 

5. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та має дорівнювати сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у 2025-2027 роках, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу третього цієї Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на 2025-2027 роки порівняно із поточним бюджетним періодом.

 

6. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графі 1 – найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу бюджету;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу  бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки, від відповідних показників прогнозу бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 надаються пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки, від відповідних показників прогнозу бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

V. Порядок заповнення Форми ПП-2

 

 1. Форма ПП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у 2025-2027 роках.

 

 1. Форма ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, має узгоджуватися з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

 

 1. У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головний розпорядник, який включає до пропозиції до прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної  громади показники за відповідною бюджетною програмою на 2025-2027 роки, під час заповнення Форми ПП-2 наводить інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

 

 1. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (за змінами та доповненнями).

 

 1. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

 1. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів бюджету, код за ЄДРПОУ.

 

 1. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

 1. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

 

 1. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це ставиться відповідна позначка у підпункті 5.2 і наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на 2025-2027 роки.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

 

 1. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на 2025-2027 роки за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (2023 рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (2024 рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на 2025-2027 роки відповідно.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам  у графах 6 – 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 видатки відображаються за кодами Економічної класифікації видатків: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000.

Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів з бюджету – за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

 

 1.  У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (2023 рік (звіт)) видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2024 рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) розподіл показників на 2025-2027 роки відповідно.

 

 1. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (2023 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2024 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на 2025-2027 роки відповідно.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (2023 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2024 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на 2025-2027 роки відповідно.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 

 1. У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проекту;

у графі 2 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проекту;

у графі 4 (2023 рік (звіт)) показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (2024 рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) розподіл показників на 2025-2027 роки відповідно.

у графі 9 очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2027 року у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень бюджету у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

 

VІ. Порядок заповнення Форми ПП-3

 

1. Форма ПП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

 

2. Фінансове управління розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей бюджету Маразліївської сільської територіальної громади у 2025-2027 роках.

 

3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів бюджету Маразліївської сільської територіальної громади, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 

4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів бюджету, код за ЄДРПОУ.

 

5. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального фонду за бюджетними програмами у  розрізі  Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду, у яких зазначається  нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків та кредитування / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20__ рік (план)) обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника на 2025-2027 роки відповідно;

у графах 6, 8, 10 (20__ рік(план)) пропозиції щодо додаткового обсягу коштів на 2025-2027 роки відповідно.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

 

6. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 – зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20__ рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника на 2025-2027 роки відповідно. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 мають відповідати показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20__ рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у 2025-2027 роках під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального фонду буде враховано в граничному показнику видатків бюджету Маразліївської сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Маразліївської сільської територіальної громади, який визначається у прогнозі бюджету Маразліївської сільської територіальної громади  на 2025-2027 роки відповідному головному розпоряднику.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                 Анна ГОРОДЕЦЬКА

Додаток 1

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської ТГ (пункт 3 розділу ІІ)

Орієнтовні граничні показники

видатків бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади  та надання кредитів з бюджету Маразліївської сільської територіальної громади  головному розпоряднику бюджетних коштів

на 2025 – 2027 роки

 

________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів бюджету Маразліївської сільської  ТГ)

 

 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

____________
(код бюджету)

 (грн)

Код

ТПКВК МБ

Орієнтовні граничні показники

2025 рік (план)

2026 рік (план)

2027 рік (план)

Х

УСЬОГО видатки, у тому числі:

 

 

 

Х

Загальний фонд, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

 

….

 

 

 

Х

Спеціальний фонд, у тому числі за рахунок:

 

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

 

….

 

 

 

Х

УСЬОГО надання кредитів із загального фонду

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                                            Анна ГОРОДЕЦЬКА

________________________________________

Додаток 2

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської  ТГ (пункт 3 розділу І)

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ Маразліївської сільської  територіальної громади на 2025 – 2027 роки загальна (Форма ПП-1)

1.

______________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів бюджету Маразліївської сільської  ТГ)

_________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

_____________
(код за ЄДРПОУ)

____________
(код бюджету)

2.

Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

2023 рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027 рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Ціль 1

1.1.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль 2

2.1.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

2.2.

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ціль 3

3.1.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

3.2.

показник досягнення цілі 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3.1.

 

 

 

Видатки / надання кредитів на 2022 – 2024роки за бюджетними програмами:

 

Показники видатків / надання кредитів на 2022 – 2024роки за бюджетними програмами

 

                     

 (грн)

Номер цілі державної політики

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2023 рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027 рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

Х

X

X

Відповідальний виконавець 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

X

X

X

X

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

X

X

X

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

X

X

X

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

________________________________________________________________________________________________________________________

4. Порівняння із показниками, включеними до прогнозу бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн)

Найменування

2025 рік

2026 рік

затверджено прогнозом бюджету

включено до пропозиції до прогнозу бюджету

Відхилення +/-

затверджено прогнозом бюджету

включено до пропозиції до прогнозу бюджету

Відхилення +/-

1

2

3

4

5

6

7

Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

у т.ч.: загальний фонд

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Ціль 1

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ціль державної політики 2

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

показник досягнення цілі 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Пояснення відмінностей від показників, включених до прогнозу бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Керівник  

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

 

 

Заступник керівника з економічних питань

 (Головний бухгалтер )

                                                                                        _________________
                                                                                                  (підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Додаток 3

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської  ТГ

(пункт 3 розділу І)

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ  БЮДЖЕТУ Маразліївської сільської  територіальної громади                                                  на 2025 – 2027 роки                                                                                        індивідуальна (Форма ПП-2)

 

1.

___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів  бюджету Маразліївської сільської ТГ)

___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________________
(код за ЄДРПОУ)

_________________
(код бюджету)

2.

___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

___________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________________
(код за ЄДРПОУ)

 

3.

___________________________________________________________
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

________________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________________
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

____________________
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

 

 

4.

Мета, завдання  та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2025– 2027 роки:

4.1.

Мета:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

4.2.

Завдання:

 

1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

4.3.

Підстави:

 

1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

 

5.

 

 

Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1.

Надходження для виконання бюджетної програми у 2025- 2027 роках

 (грн)

Код бюджетної класифікації

Найменування

2023рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027 рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міжбюджетного трансферту

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повернення кредитів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2025 –  2027 роках:

 

 

6.

 

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

6.1.

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 – 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету

Найменування

2023 рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027  рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

 

Код 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

Код 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

6.2.

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 – 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

2023 рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027  рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

 

Код 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

Код 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

7.

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 – 2027 роках:

(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів

2023 рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027  рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

1

Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

2

Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

 

 

Х

спеціальний фонд, у тому числі:

 

 

 

 

 

Х

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

8.

Показники міжбюджетних трансфертів

 

8.1

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 

       

 (грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту

2023 рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027  рік

(план)

1

2

3

4

5

6

7

I. Трансферти до загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

X

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

X

загальний фонд

 

 

 

 

 

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

8.2

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету

Найменування трансферту/
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту

2023 рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027  рік

(план)

1

2

3

4

5

6

74

 

I. Трансферти із загального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

Найменування трансферту 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 1

 

 

 

 

 

 

Найменування бюджету 2

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

загальний фонд

 

 

 

 

 

 

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

9.

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2025 – 2027 роках

 (грн)

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту, гривень

2023 рік

(звіт)

2024 рік

(затверджено)

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027  рік

(план)

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2027року, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 Керівник

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Заступник керівника з економічних питань

 (Головний бухгалтер )

                                                                                        _________________
                                                                                                  (підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

Додаток 4

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської  ТГ

(пункт 3 розділу І)

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ   БЮДЖЕТУ  Маразліївської сільської  територіальної громади  на 2025 – 2027 роки додаткова (Форма ПП-3)

 

1.

___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів   бюджету Маразліївської сільської ТГ)

___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________
(код за ЄДРПОУ)

_______________
(код бюджету)

2.

___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

__________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів

бюджету)

__________________
(код за ЄДРПОУ)

 

 

3.

 

Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду на 2025 – 2027 роки за бюджетними програмами:

 

грн)

Код

Найменування

2025 рік

(план)

2026  рік

(план)

2027  рік

(план)

 

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника

пропозиції щодо додаткового обсягу коштів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Х

Х

Х

УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетна програма 1,

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Бюджетна програма 2,

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. 

Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 2025 – 2027 роки:

 

 

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027  рік

(план)

 

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

показники в межах орієнтовного граничного показника

показники з урахуванням додаткових коштів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Ціль

1.1.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ціль

2.1.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

показник досягнення цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Керівник

_________________
(підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

Заступник керівника з економічних питань

 (Головний бухгалтер )

                                                                                        _________________
                                                                                                  (підпис)

________________________
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

Додаток 5

до Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Маразліївської сільської  ТГ

(пункт 7 розділу ІІІ)

 

Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам),

які передбачаються в прогнозі бюджету Маразліївської сільської територіальної  громади

на 2025 – 2027 роки

________________________________________________
(найменування місцевого бюджету – надавача міжбюджетного трансферту)

____________________________________________
(найменування
місцевого фінансового органу)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________

(код бюджету)

________________________________________________
(найменування місцевого бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту)

____________________________________________
(найменування
місцевого фінансового органу)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________

(код бюджету)

 (грн)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту

2025 рік

(план)

2026 рік

(план)

2027  рік

(план)

1

2

3

4

5

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом І

 

 

 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділом ІІ

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:

 

 

 

Х

загальний фонд

 

 

 

Х

спеціальний фонд