https://rada.info/upload/users_files/04377859/85f8f3356742a30be8332113d18dc296.docx

Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область                                                                    РІШЕННЯ

Про бюджет Маразліївської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 15505000000)

 

 Керуючись статтями 23, 72, 76, 77 Бюджетного Кодексу України, проектом закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», пунктом 23 частини 1 статті 26,  підпунктами 61 і 62 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами, рішенням Маразліївської сільської ради  від  грудня 2021року №  «Про програму соціально-економічного розвитку Маразліївської територіальної громади на 2022 рік,  розглянувши рішення виконавчого комітету Маразліївської сільської ради від   грудня 2021 року №      «Про схвалення проєкту бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, залучення інвестицій, зв’язку та сфери послуг, Маразліївська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2022 рік:

-  доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі                   62 432 100,00гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету сільської  територіальної громади 61 619 900,00гривень, доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади     812 200,00гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету сільської  територіальної громади у сумі 62 432 100,00                        гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету сільської  територіальної громади 58 559 900,00гривень, видатки спеціального фонду бюджету сільської  територіальної громади                           3 872 200,00гривень , у тому числі бюджету розвитку   3 060 000,00гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 4 800,00 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету сільського бюджету, визначених цим пунктом,згідно з додатком 2 до цього рішення;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 23 000,00гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської  територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

           5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської ради на реалізацію місцевих регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

 6. Дозволити сільській раді за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності здійснювати розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису доходів та видатків сільського бюджету на 2022 рік шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови з подальшим внесенням цього питання на чергову сесію сільської ради.

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти з державного та іншого бюджету.

8. Установити, що джерелом формування спеціального фонду  сільського бюджету територіальної громади на 2022 рік : у частині надходження, визначені статтями 69-1 і 71 Бюджетного кодексу України, а також субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статті 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати у 2022 році Маразліївській сільській раді, в особі сільського голови, дозвіл отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головними розпорядниками коштів сільського бюджету в обов‘язковому порядку забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України: затвердити паспорта бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення; здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії; забезпечити  доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; оприлюднити паспорта бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету; забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12 Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2021 році з інших бюджетів, а також субвенції виділених з сільського бюджету районному бюджету, зберігається на рахунках бюджету  для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення

13 Надати право Маразліївській сільській раді в особі фінансового управління, за погодженням з постійною  комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності  у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету:

  • За рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між  місцевим бюджетом з подальшим затвердженням на сесії сільської ради
  • За обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду бюджету, програм, що фінансуються з сільського бюджету, без зміни загального обсягу бюджетних призначень

14. Фінансовому управлінню Маразліївській сільській раді:

          14.1. Забезпечити першочергове фінансування витрат  по захищених статтях видатків сільського бюджету у межах наявних ресурсів згідно з затвердженим помісячним розписом загального фонду сільського бюджету.

14.2. Здійснювати фінансування видатків у межах фактичних надходжень до сільського бюджету.

15. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         16.  Рішення набуває чинності  з 01 січня 2022 року.

         17.  Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

         18. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства        та комунальної власності              (голова Станков М.М.)

            Маразліївський сільський голова                                            Топор В.О. 

     

 

         

   с. Маразліївка

          грудня 2021року

  №        –VІІІ