Додаток №1 до наказу

  №        -ОД  від 03.10.2023 року

 

ІНСТРУКЦІЯ 
з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету Маразліївської сільської  територіальної громади на 2024 – 2026 роки

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 2,32, 34, 35, 36 та 75  Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік    на плановий бюджетний період (далі - проект місцевого бюджету) та прогнозу бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз місцевого бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів з урахуванням  положень Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» від 08.09.2005 №  2866-IV та Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 №1.

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до місцевого фінансового органу (далі - фінорган) в паперовому та електронному вигляді з використанням автоматизованої системи (АІС «МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ») ведення місцевого  бюджету за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 – 2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1 (далі - Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2 (далі - Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2024 – 2026 РОКИ додатковий, Форма 2024-3 (далі - Форма -3) (додаток 3).

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і після заповнення зазначених форм заповнюється Форма-3.

1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінорганом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію, а також належним чином оформлені (відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених Наказом Мінфіну №1 від 02.01.2019 р.) результати гендерного аналізу бюджетних програм, зазначених у цьому бюджетному запиті та виконуваних в періоді, який передує плановому,  пояснювальну записку, а також підтверджувані документи та матеріали (детальні розрахунки, вимоги відповідних міжнародних договорів, регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

1.6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - прогнозні показники)) з урахуванням потреб та інтересів у розрізі жінок та чоловіків т/або  їх груп, обмежень, які щороку доводяться Мінфіном та/або фінорганом до головних розпорядників.

1.7. Граничні обсяги та прогнозні показники розраховуються управлінням фінансів на основі:

 • прогнозу економічного і соціального розвитку територіальної громади на прогнозний бюджетний період та основних показників економічного і соціального розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • Плану (програми) соціально-економічного розвитку громади;
 • місцевих цільових програм;
 • нормативно-правових актів, які регламентують процес формування, затвердження, та звітування, які плануються реалізувати в плановому бюджетному періоді.

1.8. Розрахунок граничних обсягів та прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

 • прогнозних обсягів доходів;
 • граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) місцевого бюджету;
 • граничного (прогнозного) обсягу місцевого боргу;
 • розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 • розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);
 • прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
 • необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
 • необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо. Пріоритетні напрямки розвитку громади визначаються на основі:
 • Плану (програми) соціально-економічного розвитку громади;
 • місцевих цільових програм;

Видатки, не передбачені вищезазначеними документами, не відносяться до першочергових витрат.

1.9. Граничний обсяг видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди доводяться до головного розпорядника загальними сумами, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.

1.10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням інтересів   жінок та чоловіків та/або  їх груп, пріоритетів державної, регіональної та місцевої політики, визначених програмними та стратегічними документами економічного і соціального розвитку держави, регіону та громади, та планів своєї діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

 • дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі - звіт за попередній бюджетний період) - для зазначення показників за попередній бюджетний період;
 • показники, затверджені розписом бюджету Маразліївської сільської територіальної громади на поточний бюджетний період станом на 01.10.2023 року з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до закону України про місцевий бюджет, та змін у структурі бюджетних програм) (далі - розпис на поточний бюджетний період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;
 • показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Всі дані та показники формуються з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або  їх груп, рішення  а також пріоритетів державної, регіональної та місцевої політики, визначених програмними та стратегічними документами економічного і соціального розвитку держави, регіону та громади, та планів діяльності головних розпорядників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фіноргану бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету.

1.15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінорганом граничного обсягу та  прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

1.16. Управління фінансів (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників) здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності головного розпорядника, пріоритетам розвитку громади, визначеним Стратегією розвитку громади та Планом (програмою) соціального та економічного розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції, а також на предмет включення до даних бюджетних запитів показників, які формуються з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або  їх груп за результатом гендерного аналізу відповідних бюджетних програм, реалізованих в періодах, які передують плановому.

1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту місцевого бюджету та прогнозу місцевого бюджету управління фінансів може проводити робочі наради з головними розпорядниками.

За результатами нарад головні розпорядники надають управлінню фінансів інформацію з деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення та подання на профільну депутатську комісію .

1.18. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад керівник управління фінансів відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету Маразліївської сільської територіальної громади  на 2024 рік.

1.19. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих виконавчим комітетом рішень щодо доопрацювання проекту рішення про затвердження бюджету  Маразліївської сільської територіальної громади на 2024 рік для подання на розгляд сесії  Маразліївської сільської ради та у триденний строк подають їх до управління фінансів.

11.20. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, управління фінансів може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог щодо підготовки бюджетних запитів та цієї Інструкції може бути прийняте рішення про неврахування бюджетного запиту до проекту місцевого бюджету на плановий рік та прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

11.21. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, управління фінансів відповідно  до статей 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів від 15.11.2010 № 1370 «Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за № 1201/18496, може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету;

жорсткої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

обґрунтованості витрат «від першої гривні», який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

 

До кількісних чинників належать кількість штатних одиниць, штатна чисельність працівників, фактична кількість працівників, чисельність фактично зайнятих штатних посад, чисельність дітей, учнів, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, людей похилого віку тощо. Всі кількісні показники, пов’язані зі штатною чисельністю, чисельністю працівників бюджетних установ та чисельністю контингентів одержувачів бюджетних послуг зазначаються із розподілом за статтю. До кількісних чинників належать також кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо. 

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо. Окремі чинники, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінорганом, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками, а також планом діяльності головного розпорядника

2.2. Граничні обсяги на утримання апарату сільської ради мають відповідати функціоналу структурних підрозділів апаратів, а граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

2.3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються на основі:

 • видатків на реалізацію місцевих цільових програм, що затверджені у відповідній сфері діяльності головного розпорядника;
 • нормативно-правових актів, зокрема, плану діяльності головного розпорядника, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (публічних послуг);
 • зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);
 • норм і нормативів;
 • періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
 • результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
 • результатів гендерного аналізу бюджетних програм;
 • необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 • цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

2.4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

2.5. Видатки на інформатизацію визначаються з урахуванням Методики визначення належності бюджетних програм завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації, затвердженої наказом Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 року № 34, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.04.2023 року за № 625/39681.

2.6. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

2.7. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку.

 2.8. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Чинники, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.9. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки передбачені місцевими цільовими програмами та/або Планом (програмою) соціально- економічного розвитку.

2.10. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до місцевих цільових програм та/або Плану (програми) соціально-економічного розвитку, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.11. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та прогнозних показників на плановий та наступні за плановим прогнозні роки за бюджетними програмами, складеними з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп.

3.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності, стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними програмами.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, відповідати:

 • Плану діяльності головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики,
 • Плану (програми) соціально-економічного розвитку та місцевих цільових програм, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів, що включені до мережі головного розпорядника.
 • В частині власних бюджетних  повноважень, визначених змістом ст.91 Бюджетного кодексу України мета, показники результату та прогнозні показники формуються виходячи зі змісту місцевих (місцевої)  цільових (цільової) програми, виконання яких (якої)  забезпечує головний розпорядник та Плану (програми) соціально-економічного розвитку територіальної громади.  

3.3. У пункті 1 зазначається код відомчої  класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та найменування головного розпорядника.

3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та мають формуватися з урахуванням таких критеріїв:

 • чітке формулювання та лаконічне викладення;
 • відповідність цілі (цілям) місцевої (місцевих) цільової (цільових) програми;
 • спрямованість на досягнення певного результату;
 • охоплення всіх  галузей (сфер діяльності) діяльності головного розпорядника;
 • відповідність Плану діяльності головного розпорядника;
 • орієнтація на потреби та інтереси жінок та чоловіків та/або їх груп.
 • чітке визначення цільової (цільових) групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою.

3.5. У пункті 3 наводиться перелік стратегічних цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів місцевої політики, змістом місцевих (місцевої)  цільових (цільової) програми, виконання яких (якої)  забезпечує головний розпорядник та Планом (програмою) соціально-економічного розвитку територіальної громади.  Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі - показники результату).

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, є основою для оцінки результатів діяльності головного розпорядника та стану галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

Повністю характеризувати види діяльності в межах даної бюджетної програми

 • відображати результати, визначені відповідною (відповідними) місцевою (місцевими) цільовою (цільовими) програмами;
 • забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;
 • перевірятися та підтверджуватися офіційною державною, місцевою, відомчою статистичною, фінансовою та іншою ( в т.ч. оперативною) звітністю, даними бухгалтерського (аналітичного та синтетичного), фінансового, економічного, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
 • бути представлені у вигляді даних, розподілених за статтю за всіма категоріями показників, що стосуються штатів та контингентів одержувачів послуг за бюджетною програмою

3.6. У пунктах 4 та 5 зазначається розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального (спеціального) фондів місцевого бюджету за бюджетними програмами, відповідальний виконавець, найменування бюджетної програми, код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету:

у графі 1 - код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

у граф1 2 - код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 3 - код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 4 - найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду (спеціального фонду) відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2023) - бюджетні асигнування загального фонду (спеціального фонду), затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням змін на 01.10.2023;

у графах 7-9 (проект, прогноз) - розподіл прогнозного обсягу видатків.

у графі 10 - номер цілі державної політики, зазначеної у пункті 3 Форми 1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

 

ІV. Порядок заповнення Форми-2

4.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

4.2. При заповненні Форми-2:

 • доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;
 • повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;
 • видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;
 • надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

4.3. У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків місцевого бюджету та найменування головного розпорядника, код та найменування бюджетної програми.

4.4. У пункті 3 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

 • у підпункті 3.1 - мета бюджетної програми та строки її реалізації;
 • у підпункті 3.2 - завдання бюджетної програми. Проекти Бюджету участі, зазначені в п. 16, формуються у вигляді окремого завдання бюджетної програми;
 • у підпункті 3.3 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Мета бюджетної програми має містити чітке визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та відповідати цілі (цілям) відповідної (відповідних) місцевої (місцевих) цільової (цільових) програми;

Завдання бюджетної програми (одне або декілька) мають містити чітке визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та бути спрямованими на виконання мети бюджетної програми

Інформація, що наводиться у пункті 3 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пунктах 2 і 3 Форми-1.

4.5. У пункті 4 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 3, 6, 9 підпункту 4.1 та рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 3, 6 підпункту 4.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 4 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 13. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші доходи спеціального фонду, визначені рішенням про розгляд прогнозу місцевого бюджету і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені громадою для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

 • У графі 4 підпункту 4.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.
 • У графі 7 підпункту 4.1 (затверджено) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.
 • У графі 10 підпункту 4.1 (проект) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.
 • У графах 4 та 7 підпункту 4.2 (прогноз) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

4.6. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 4 Форми 1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

 1. власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200);

надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової перед вищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти (код класифікації доходів бюджету 25020300).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.

 1.  інші надходження спеціального фонду, визначені рішеннями сільської ради про місцевий бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 2.  повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за бюджетними періодами (рядок «УСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

У графі 4 підпункту 1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8 підпункту 1 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2023) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 12 підпункту 1 (проект) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4 та 8 підпункту 2 (прогноз) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

4.7. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 1) або надання кредитів (підпункт 2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 3) або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 1 та графі 3 підпункту 2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпункту 1 та графі 4 підпункту 2 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 1 та графі 7 підпункту 2 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2023) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін на 01. 10.2023;

у графі 8 підпункту 1 та графі 8 підпункту 2 (затверджено з урахуванням змін на 01. 10.2023) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін на 01. 10.2023;

у графі 11 підпункту 1 та графі 11 підпункту 2 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу I цієї Інструкції;

у графі 12 підпункту 1 та графі 12 підпункту 2 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу I цієї Інструкції;

у графах 3 і 7 підпункту 3 та у графах 3 і 7 підпункту 4 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу I цієї Інструкції;

у графах 4 і 8 підпункту 3 та у графах 4 і 8 підпункту 4 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу I цієї Інструкції.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми 1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми 2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 3 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми 1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 2 пункту 5 Форми 2.

Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року № 450 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2023 року за № 322/39378.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 6 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

4.8. У пункті 7 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та витрат, пов’язаних з кожною із таких груп (у т.ч. на одиницю контингенту жінок та/або чоловіків)

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648, а також з дотриманням вимог щодо чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою

Кількість результативних показників за кожним напрямом повинна бути оптимальною та в обов’язковому порядку включати всі 4 категорії показників (затрат, продукту, продуктивності, якості), за виключенням бюджетних програм, спрямованих на виконання окремих заходів. 

Результативні показники за кожним напрямом не повинні дублювати один одного. В програмах, що містять один напрямок до результативних показників затрат не слід дублювати загальний обсяг видатків за такою бюджетною програмою (напрямом). Результативні показники за всіма 4 категоріями повинні бути взаємопов’язаними та носити системний характер.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 7.1 та 7.2 зазначаються конкретизовані за видами і змістом реєстрів найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником (розпорядниками нижчого рівня), інших видів джерел інформації, які документально підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

4.9. У пункті 8 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 • В останньому рядку пункту 8 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.10. У пункті 9 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

 • у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;
 • у графах 4, 6, 8, 10 - кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді - станом на 1 червня поточного бюджетного періоду  
 • у графах 11-16 - чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з дотриманням вимог щодо чіткого визначення кількості жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники та працівниці, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників та працівниць проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 5.1, 5.3 та пункті 8.

4.11. У пункті 10 наводяться місцеві цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 10.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 10.2):

 • у графах 2 та 3 підпункту 10.1 та графах 2 та 3 підпункту 10.2 зазначаються реквізити та назва місцевої цільової програми;
 • у графі 4 підпункту 10.1 та графі 2 підпункту 10.2 - нормативно-правовий акт, яким затверджена місцева цільова програма;
 • у графі 5 підпункту 10.1 та графі 5 підпункту 10.2 - короткий зміст заходів, які виконуються за місцевою цільовою програмою.
 • Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 6-11 підпункту 10.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 9 і 10 підпункту 5.1 або у графах 3, 4; 6, 7; 9 і 10 підпункту 5.2.
 • Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 6-9 підпункту 10.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7 підпункту 5.3 або у графах 3, 4, 6, 7 підпункту 5.4.

4.12. У пункті 11 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 7-9).

 • Приведені головними розпорядниками у пункті 11 обґрунтування використовуються при підготовці проекту місцевого бюджету, прогнозу місцевого бюджету та пояснювальної записки до рішення про місцевий бюджет.

4.13. У пункті 12 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

 • У підпунктах 12.1 та 12.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
 • у графі 3 підпункту 12.1 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
 • у графі 4 підпункту 12.1 - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 5.1 або у графі 3 підпункту 5.2;
 • у графах 5 та 6 підпункту 12.1 - кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
 • у графі 7 підпункту 12.1 - зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;
 • у графах 8 та 9 підпункту 12.1 - кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;
 • у графі 10 підпункту 12.1 - бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).
 • Графи 3, 4, 8 підпункту 12.2 мають відповідати:
 • графа 3 підпункту 12.2 - графі 6 підпункту 5.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
 • графа 4 підпункту 12.2 - графі 6 підпункту 12.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);
 • графа 8 підпункту 12.2 - графі 9 підпункту 5.1 (видатки державного бюджету на плановий бюджетний період).
 • У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 12.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.
 • У графах 7 і 12 підпункту 12.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).
 • Наведена у підпунктах 12.1 та 12.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період, що сформовані з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп, які мешкають у громаді.
 • У підпункті 12.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:
 • у графі 3 підпункту 12.3 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;
 • у графі 4 підпункту 12.3 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
 • у графах 5 і 6 підпункту 12.3 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
 • у графі 7 підпункту 12.3 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;
 • у графах 8 і 9 підпункту 12.3 - причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.
 • У підпункті 12.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:
 • у графі 2 підпункту 12.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акту;
 • у графі 3 підпункту 12.4 - відповідні статті (пункти) нормативно-правового акту;
 • у графі 4 підпункту 12.4 - обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акту;
 • у графі 5 підпункту 12.4 - обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу;
 • у графі 6 підпункту 12.4 - обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;
 • у графі 7 підпункту 12.4 - заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акту в межах граничного обсягу.
 • У підпункті 12.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

4.14. У пункті 13 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді, сформовані з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп, які мешкають у громаді

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період), з дотриманням вимог щодо чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць а також  з дотриманням вимог щодо чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою.

4.15. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

V. Порядок заповнення Форми-3

5.1.Форма 3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових витрат місцевого бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми 1 і Форми 2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг витрат.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових витрат розглядаються управлінням фінансів в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових витрат не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги витрат порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

5.2. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно код типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, найменування бюджетної програми, код ЄДРПОУ, код бюджету.

5.3. У пункті 4 наводяться додаткові кошти на витрати місцевого бюджету та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 1 та 2  пункту 4 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються додаткові витрати на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 7 першої таблиці підпункту 1 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових витрат на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4, 13 підпункту 1 пункту 8 Форми 2024-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 1 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються додаткові витрати на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2 пункту 4 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових коштів на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4, 5, 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4, 7, 10 підпункту 2 пункту 8 Форми 2024-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 6 другої таблиці підпункту 2 пункту 4 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових коштів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів за бюджетними програмами.

 

 

Начальник управління                                                       Анна ГОРОДЕЦЬКА

 

 

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___-20___ РОКИ загальний (Форма 20___-1)

1.

______________________________
(найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету)

_____________
(код Типової
відомчої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

____________
(код за ЄДРПОУ)

________________
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату

Одиниця виміру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

Ціль державної політики 1

             
             

Ціль державної політики 2

             
             

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
 

УСЬОГО

               

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 20__ - 20__ роки за бюджетними програмами:

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

Номер цілі державної політики

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

                   

 

                   

 

 

УСЬОГО

               

Керівник установи

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник
фінансової служби


___________
(підпис)


________________________
(ініціали та прізвище)

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2
________________________________________________________________________________ ___________________________________

1. ___________________________________________________________ (__) (__) (__)
  (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)         
КВК

2. ____________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)
       (найменування бюджетної програми)                                             
КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 20__-20__ роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20_- 20_ роках

(тис.грн.)

Код

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 

Надходження із загального фонду бюджету


 

Х


 


 

Х


 


 

Х


 


 

Власні надходження бюджетних установ

Х


 


 

Х


 


 

Х


 


 

401201

Довгострокові зобов’язання

Х


 


 

Х


 


 

Х


 


 


 

Інші надходження спеціального фонду

Х


 


 

Х


 


 

Х


 


 


 

Повернення кредитів до бюджету

Х


 


 

Х


 


 

Х


 


 

602100

На початок періоду

Х


 


 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х


 


 

Х

Х

Х

Х

Х

Х


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__ і 20__ роках

(тис.грн.)

Код

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8


 

Надходження із загального фонду бюджету


 

Х


 


 

Х


 


 

Власні надходження бюджетних установ

Х


 


 

Х


 


 

401201

Довгострокові зобов’язання

Х


 


 

Х


 


 


 

Інші надходження спеціального фонду

Х


 


 

Х


 


 


 

Повернення кредитів до бюджету

Х


 


 

Х


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20_-20_ роках

(тис.грн.)

КЕКВ

Найменування

20__рік (звіт)

20__рік (затверджено)

20__рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_-20_ роках

(тис.грн.)

ККК

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20_ і 20_ роках

(тис.грн.)

КЕКВ

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_ і 20_ роках

(тис.грн.)

ККК

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__-20_ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік (звіт )

20__ рік (затверджено )

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ і 20__ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 20_- 20_ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__рік (звіт)

20__рік (затверджено)

20__рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

затрат


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

продукту


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ефективності


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

якості


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 20__ і 20__ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8


 

затрат


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

продукту


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ефективності


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

якості


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

8. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х


 

Х


 


 


 


 


 

Х


 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п

Категорії працівників

20__ рік (звіт)

20__ рік (план)

20__ рік

20__ рік

20__ рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Всього штатних одиниць


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х


 


 

Х

Х


 


 

Х


 

Х


 

Х


 

10. Місцеві цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Місцеві цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_-20_ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ і 20__ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20_-20_ роки

12. Бюджетні зобов’язання у 20_ - 20_ роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 20__ році

(тис.грн.)

КЕКВ/ ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Зміна кредиторської заборгованості (6-5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

Економічна класифікація видатків бюджету


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Класифікація кредитування бюджету


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 20__-20__ роках

(тис.грн.)

КЕКВ/ККК

Найменування

20__ рік

20__ рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.20__

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

Економічна класифікація видатків бюджету


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Класифікація кредитування бюджету


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

12.3. Дебіторська заборгованість у 20__-20__ роках

(тис.грн.)

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9


 

Економічна класифікація видатків бюджету


 


 


 


 


 


 


 


 

Класифікація кредитування бюджету


 


 


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 


 


 

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п

Найменування

Статті (пункти) нормативно-правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7


 

Нормативно-правовий акт


 


 


 


 


 


 

Економічна класифікація видатків бюджету/класифікація кредитування бюджету


 


 


 


 


 


 

ВСЬОГО


 


 


 


 


 

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20_ році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__-20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році

 

 

Керівник установи

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

 

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 20___–20___ РОКИ додатковий
(Форма 20___-3)

1.

_____________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

______________________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

__________

(код за ЄДРПОУ)

2.

________________________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

______________________________

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________

(код за ЄДРПОУ)

3.

______________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

______________

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_______________________

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

______________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

___________

(код бюджету)

           

                                                                                                                                                                          

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 20___ рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/
код Класифікації кредитування бюджету

Найменування

20___ рік
(звіт)

20___ рік (затверджено)

20___ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20___ рік

граничний
обсяг

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів


з/п

Найменування

Одиниця виміру

Джерело інформації

20___ рік (проект) у межах
доведених граничних обсягів

20___ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

2) додаткові витрати на 20___–20___ роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код

Найменування

20___ рік (прогноз)

20___ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності
додаткових коштів на 20___–20___ роки

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

індикативні прогнозні показники

необхідно додатково (+)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Джерело інформації

20___ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20___ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

20___ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

20___ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20___–20___ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

_____________________
(підпис)

 

_______________________________________________
(прізвище та ініціали)