Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

Про Порядок призначення на посаду

керівників закладів загальної середньої

освіти Маразліївської сільської ради

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом законів про працю України, Господарським кодексом України, Законом України «Про освіту», статтею 26 Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи вимоги наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2018 р. за № 454/31906, Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Маразліївської сільської ради (додаток 1).

2. Затвердити типову форму контракту з керівником закладу загальної середньої освіти Маразліївської сільської ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, молоді, культури, фізичної культури, молоді та спорту, торгівлі, побуту, транспорту, зв’язку та соціального захисту населення (голова комісії Завгородній О.Ф.).

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                           О.О.Чумак

 

 

 

с. Маразліївка

«___» жовтня 2019 року

№ ____ - VІІ

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Маразліївської сільської ради 

«____»____2019 № ____ -УІІ

 

ПОРЯДОК

призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Маразліївської сільської ради

 

            1. Порядок призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Маразліївської сільської ради (далі – Порядок) розроблений відповідно до вимог Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимогнаказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» та визначає механізм призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти Маразліївської сільської ради (далі – закладів загальної середньої освіти).

2. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти здійснюється Управлінням освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради (далі – Уповноважений орган) за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, наявності попередньої атестації (відповідно до  п. 1.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949) за попереднім погодженням з Маразліївською сільською радою, шляхом укладення контракту строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше).

4. Погодження призначення керівника закладу загальної середньої освіти Маразліївською сільською радою (далі – міська рада) здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення сільської ради.

Погодження з сільською радою призначення особи на посаду керівника закладу загальної середньої освіти здійснюється за зверненням Уповноваженого органу на ім’я голови сільської ради. До звернення додаються:

- висновок конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору;

- копії:

 заяви претендента на ім’я керівника Уповноваженого органу; особового листка з обліку кадрів; автобіографії; диплома про вищу освіту, паспорта; а також інших документів, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду; проект рішення про погодження кандидата на посаду директора.

5. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

6. Рішення про проведення конкурсу приймає Уповноважений орган:

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • за наявності вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ Уповноваженого органу.

7. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу (у разі відсутності – на сайті Маразліївської сільської ради), веб-сайті відповідного закладу освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

 • найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування, відповідно до статті 2 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та статті 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

8. Для проведення конкурсного відбору Уповноважений орган утворює конкурсну комісію у складі голови, секретаря та членів. Очолює конкурсну комісію начальник управління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Маразліївської сільської ради. До складу комісії включаються представники Маразліївської сільської ради, трудового колективу, громадського об'єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та виконавчих органів Маразліївської сільської ради.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Уповноваженого органу або засновника впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

9. Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

10. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-сайті засновника або Уповноваженого органу перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

11. Уповноважений орган зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

12. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у наказі Уповноваженого органу про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на веб-сайті засновника або Уповноваженого органу.

Уповноважений орган зобов’язаний забезпечити відео-фіксацію та за можливості відео-трансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

13. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника або Уповноваженого органу.

14. Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу звертається до Маразліївської сільської ради за погодженням переможця конкурсу на посаду.

14.1. Маразліївська сільська рада на найближчій сесії (черговій, позачерговій) погоджує переможця конкурсу шляхом прийняття відповідного рішення.

14.2. Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про погодження призначення керівника закладу загальної середньої освіти укладає з переможцем конкурсу строковий трудовий договір з дотриманням вимог законодавства про працю.

15. Типова форма контракту з керівником закладу загальної середньої освіти затверджується рішенням сільської ради.

Після закінчення терміну дії контракту з керівником закладу загальної середньої освіти дія контракту може продовжитися на визначений термін (6 років) без проведення конкурсу відповідно до цього Порядку.

Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше).

Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

16. Уповноважений орган не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати призначення на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та укладання з ним контракту передає до виконавчого комітету Маразліївської сільської ради копію наказу про призначення.

17. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є наказ Уповноваженого органу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс відповідно до цього Порядку.

18. Методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює Уповноважений орган

 

Секретар сільської ради                                                                                                  А.І.Топор