УКРАЇНА

                                                      Маразліївська сільська рада

                                        Білгород-Дністровський район Одеська область

 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)


 

"Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою"
 

     З метою реалізації вимог Закону України  "Про  оцінку  майна, майнових прав   та   професійну  оціночну  діяльність  в  Україні" ,  удосконалення порядку залучення суб'єктів  оціночної діяльності - суб'єктів господарювання  на  конкурсних  засадах, відповідно до положень Закону України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність”, Закону України "Про оцінку земель", положень Наказу  Фонду  державного  майна  N 2100 від 25.11.2003 року; керуючись п. 2 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Положення  про  конкурсний  відбір  суб'єктів оціночної   діяльності   та   виконавців   робіт   із  землеустрою (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території,  будівництва,  архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою  (голова комісії  Писарогло І.В.)

 

 Маразліївський сільський  голова                                                                 В.О.Топор

 

 с.  Маразліївка

«___»________  2021  року                                                                               

№________  -VIII        

                                     

 

Додаток 1

до рішення Маразліївської сільської ради

від "__" _____ 2021 р. №          -VІІІ

 
 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

 та виконавців робіт із землеустрою
 

Загальні положення
 

      1. Це   Положення  визначає  процедуру  конкурсного  відбору суб'єктів оціночної  діяльності  -  суб'єктів  господарювання,  що отримали   сертифікат   суб'єкта  оціночної  діяльності,  а  також суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензії  на  виконання  землеоціночних  робіт  (далі  -  суб'єкти оціночної  діяльності),  та  виконавців  робіт  із землеустрою, що отримали ліцензію на проведення робіт із землеустрою.

     Ця процедура  застосовується від імені Маразліївської сільської ради  виступає  замовником  незалежної оцінки майна,  експертної грошової оцінки земельних ділянок, робіт із   землеустрою   або   здійснення  конкурсного  відбору суб'єктів оціночної  діяльності  чи  виконавців  робіт  із   землеустрою   у випадках,   визначених   законодавством.

     2. У  цьому  Положенні  нижченаведені  терміни  вживаються  в такому значенні:

конкурсна комісія – конкурсний відбір претендентів на участь в конкурсі здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія),  склад якої затверджується  Розпорядженням Маразліївського сільського голови.

    

суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання,  що отримали сертифікат суб'єкта оціночної  діяльності  відповідно  до Закону  України  "Про  оцінку  майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні",  а  також  суб'єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель,  які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт  відповідно  до  Закону  України "Про ліцензування    певних    видів   господарської   діяльності"

 

претендент  -  суб'єкт  оціночної  діяльності  або виконавець робіт  із землеустрою, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до  Маразліївської сільської ради  необхідні  документи,  передбачені умовами конкурсу, що опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення  конкурсу; 

 

учасник  конкурсу   -   суб'єкт   оціночної  діяльності  або виконавець   робіт   із  землеустрою,  який  подав  документи,  що відповідають  умовам  конкурсу,  і  якого  допущено  до  участі  в конкурсі;

 

конкурсна  документація  - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

 

конкурсна пропозиція  -  пропозиція  учасника  конкурсу  щодо вартості виконання робіт з оцінки;

 

підтвердні  документи  -  документи, які визначають юридичний статус  претендента та містять інформацію про склад оцінювачів або фахівців із землеустрою, які безпосередньо будуть надавати послуги з  оцінки  майна,  виконувати  землеоціночні  роботи  та роботи із землеустрою,  їх  практичний досвід, а також відповідні документи, що  підтверджують право на проведення таких робіт;

 

 виконавці робіт із землеустрою - суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до Закону   України  "Про  ліцензування  певних  видів  господарської діяльності".

 

     3. Конкурсний   відбір  суб'єктів  оціночної  діяльності  та виконавців робіт із землеустрою здійснюється  конкурсною  комісією (далі - комісія),  утвореною Розпорядженням сільського голови.

 

     Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою  утворюється у складі від 5 до 11 осіб.

Засідання комісії є правомочним за умови участі в них:

при чисельності комісії  не менше 5 осіб,

 

     4. Очолює  комісію  голова  комісії. Голова  комісії у межах наданих повноважень:

     - скликає засідання комісії;

     - головує на засіданнях комісії;

     - видає розпорядження  та  доручення,  обов'язкові  для  членів  комісії;

     - організовує підготовку  матеріалів  для  подання  на  розгляд  комісії;

     - представляє комісію    у    відносинах    з   установами   та  організаціями.

 

     5. Секретар комісії:

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- готує на  розгляд  комісії  пропозиції щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати  учасниками  конкурсу,  а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

- розглядає подані претендентами підтвердні документи з метою з'ясування їх повноти;

- повідомляє претендента  про  недопущення його до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності   подання  конкурсної документації;

- оформляє протоколи засідань комісії;

-  готує інформаційні повідомлення про оголошення конкурсу.

 

6. На   період  довготривалої  відсутності   секретаря комісії  (через  хворобу,  у  разі  відпустки  тощо)  його повноваження   надаються   будь-якому  члену  комісії. 

На  період  довготривалої відпустки інших  членів  комісії  за  Розпорядженням сільського голови  відбувається  заміна  тимчасово  відсутніх членів комісії.

 

7. До участі в конкурсі можуть бути допущені:

   - суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію   на виконання  землеоціночних  робіт,  і суб'єкти господарювання,  які мають  ліцензії  на  проведення  робіт  із  землеустрою,  отримані відповідно  до  Закону  України  "Про  ліцензування  певних  видів господарської діяльності".

    

8.  Вимогами  до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів  оціночної  діяльності  передбачено  наявність

    - відповідної кваліфікації  оцінювачів  стосовно оцінки об'єкта оцінки,   що   має   підтверджуватися   чинними   кваліфікаційними документами  оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів,  виданими  відповідно  до  Порядку  реєстрації фізичних   осіб  (оцінювачів)  у  Державному  реєстрі  оцінювачів, затвердженого  наказом  Фонду   державного   майна   України   від 19.12.2001 №2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.12.2001 за №1092/6283;

 - досвіду  суб'єкта  оціночної  діяльності  у проведенні оцінки земель;

 - переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки  майна  та  підписання  звітів  про  оцінку  майна,  та  їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;    

- письмової згоди  оцінювачів,  яких  додатково  буде  залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

- у разі необхідності -  спеціального  дозволу  на  провадження діяльності,  пов'язаної  з державною таємницею,  виданого суб'єкту оціночної діяльності,  або відповідних допусків у оцінювачів,  які перебувають   у   трудових   відносинах   із  суб'єктом  оціночної діяльності.

    

             Вимогами до претендентів для участі  у  конкурсі  з  відбору виконавців робіт із землеустрою передбачено наявність:

 -ліцензії на  проведення  робіт  із   землеустрою,   отриманої відповідно  до  Закону  України  "Про  ліцензування  певних  видів господарської діяльності";

-досвіду в проведенні робіт із землеустрою;

-фахівців у  сфері  землеустрою,  які   будуть   залучені   до виконання робіт із землеустрою;

-спеціального дозволу на провадження діяльності,  пов'язаної з державною таємницею,  виданого виконавцю робіт із землеустрою, або відповідних допусків до державної  таємниці  виконавців  робіт  із землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт із землеустрою (у разі потреби).

 

Підготовка до проведення конкурсу
 

9.  З  метою  опублікування  умов  конкурсу  Управління комунальної власності разом із зверненням та супровідним  листом подає до комісії  інформацію  про об'єкти  оцінки  та  земельні  ділянки  за  встановленими формами, наведеними  у  додатках  1.11.3.

.

10. Інформація  про  проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної  діяльності  має  містити: 

дату, час і місце проведення конкурсу;

     відомості про об'єкт оцінки відповідно  до  додатка  1.1 цього Положення;

     кінцевий термін подання документів;

     термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

     перелік  підтвердних  документів,  які  подаються  на розгляд комісії;

     кваліфікаційні вимоги  до  учасників  конкурсу  (вимоги  щодо практичного досвіду з оцінки);

     місцезнаходження комісії, контактні телефони.

Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою має містити:

     дату, час і місце проведення конкурсу;

     завдання на виконання робіт із землеустрою;

     основні характеристики земельної ділянки згідно з додатком  1.3 до цього Положення;

     строк виконання робіт у календарних днях (у разі потреби);

     перелік документів,   які   подаються   у  складі  конкурсної документації на розгляд комісії;

     кваліфікаційні вимоги  до  учасників  конкурсу  (вимоги  щодо практичного досвіду в проведенні робіт із землеустрою);

     останній день подання конкурсної документації;

     місцезнаходження комісії, контактні телефони.

     11. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті "Советское Приднестровьене пізніше ніж за  30  днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації або розміщено на офіційній web-сторінці Маразліївської ОТГ в INTERNET. 

     12. Претенденти  подають до Маразліївської сільської ради конкурсну документацію. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з  описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До  підтвердних  документів,  поданих  на  конкурс із відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

     заява на   участь   у   конкурсі   за   встановленою   формою (додаток 1.2);

     копія установчого документа претендента;

     копії кваліфікаційних документів оцінювачів,  які працюють  у штатному  складі  та  яких  буде  залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

     письмові згоди оцінювачів,  яких  буде  додатково  залучено претендентом до проведення робіт  з  оцінки  майна  та  підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

     копія  сертифіката  суб'єкта  оціночної  діяльності, виданого претенденту  Фондом державного майна України, та копія ліцензії на виконання  землеоціночних   робіт,   видана  центральним  органом виконавчої  влади  з  питань  земельних  ресурсів  (у  разі оцінки об'єкта  приватизації  разом  із  земельною  ділянкою, на якій він розташований); 

     інформація про претендента (документ, який містить відомості про   претендента   щодо  його  досвіду  роботи,  кваліфікації  та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі  та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
 

До  підтвердних  документів,  поданих  на  конкурс  з відбору виконавців робіт із землеустрою, належать:

     заява про участь у конкурсі (додаток 1.4);

     копія довідки  про  присвоєння  ідентифікаційного  номера  за Державним реєстром фізичних осіб -  платників  податків  та  інших обов'язкових платежів (для претендента - фізичної особи);

     копія установчого документа претендента  (для  претендента  - юридичної особи);

     копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою;

     копії кваліфікаційних  документів щодо наявності вищої освіти відповідного  рівня  і  професійного  спрямування  фахівців,   які залучаються до виконання робіт із землеустрою;

     письмова інформація   щодо   досвіду   роботи    претендента, кваліфікації  та  досвіду роботи фахівців,  які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

     Конкурсна пропозиція  претендентів  подається  в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості  виконання  робіт, калькуляції витрат,  пов'язаних з виконанням робіт,  а також строк виконання  робіт,  якщо  він  не  визначений  в   інформації   про проведення конкурсу.

     13. Конкурсну   документацію   слід  подавати  на ім’я сільського голови (до загального відділу ) не пізніше ніж за  десять робочих днів до оголошеної  дати проведення конкурсу (включно).  У разі невідповідності,  неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи  претендентів,  яких  не  допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем  комісії  за  їх  письмовою  заявою  після затвердження протоколу засідання комісії.

 

14. Претендент  має  право  відкликати  свою  заяву  до  дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

 

Порядок проведення конкурсу
 

15. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її  кількісного  складу.  Конкурс  проводиться  за наявності не менш як двох учасників.
 

16.  У  разі  наявності  одного  учасника  конкурсу з відбору суб'єктів  оціночної  діяльності  комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу   відповідає   критеріям,  визначеним  пунктом  18  цього Положення,  та  запропонована  ним  вартість  виконання  робіт  не перевищує   звичайну   ціну,  установлену  для  відповідної  групи об'єктів в порядку, визначеному пунктом 26 цього Положення.    

У разі   наявності   одного   учасника   конкурсу  з  відбору виконавців робіт із землеустрою комісія приймає  рішення  стосовно укладення з ним договору на виконання робіт із землеустрою у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям,  визначеним пунктом 18 цього Положення,  та запропонована ним вартість виконання робіт не перевищує  суму,   розраховану   згідно   з   Порядком   виконання земельно-кадастрових робіт.

 

17. На   засіданні   комісія  аналізує  підтвердні  документи претендентів  та  розглядає  конкурсні пропозиції кожного з претендентів.  Конверти  учасників  конкурсу  з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

18. Під  час  обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності  враховуються: 

- кількість та   кваліфікація  оцінювачів,  які  перебувають  у штатному складі учасника конкурсу,  а також тих,  що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

- кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання,  та їх особистий практичний  досвід  щодо  оцінки  майна,  у  тому  числі подібного майна;

- запропонована  учасником  конкурсу  вартість  виконання робіт порівняно із звичайною ціною;

- кількість  конкурсів,  у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій);

- кількість  невиконаних  договорів на проведення оцінки майна, укладених Управлінням комунальної власності  із зазначеним учасником конкурсу та причини такого невиконання;

- наявність  зауважень з боку Фонду державного майна України, його регіональних відділень до  звітів  про  оцінку  майна,  виконаних претендентом,  за результатами   їх рецензування, а також   професійність   та ефективність діяльності претендента відповідно до даних Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності   (визначається за результатами рецензування звітів; даними тестування оцінювачів, що перебувають  у  штатному  складі  суб'єкта  господарювання,  після проходження ними підвищення кваліфікації;  кількості осіб, що склали кваліфікаційний іспит щодо кількості осіб, що перебували на стажуванні в суб'єкта оціночної діяльності, тощо.

 

Під час обрання переможця конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою враховуються:

- кількість та кваліфікація фахівців,  які залучаються ним  для проведення робіт із землеустрою;

- досвід учасника конкурсу з проведення робіт із землеустрою;

- запропонована учасником  конкурсу  вартість  виконання  робіт, а також термін їх виконання;

- наявність зауважень  з  боку  центрального  органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, зроблених  під  час державної  експертизи  виконаних претендентом робіт;

- дотримання претендентом    термінів    виконання   робіт   із землеустрою.

19.   Рішення   комісії   приймається   шляхом   рейтингового голосування.

     Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості  виконуваних  робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу  кількість  голосів  "за"  присутніх на засіданні членів комісії  (але  не менше половини голосів членів комісії, присутніх на  засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, або у випадку, коли голоса комісії розділился навпів, то вирішальний голос при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу має голова комісії.

     За  результатами  голосування, за більшості   голосів   членів   комісії,  присутніх  на  засіданні, переможцем  конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників.

У  таких  випадках  комісія  може  перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки або призначити повторний конкурс.

20.  Результати  конкурсу  оформляються протоколом, який заповнюється секретарем комісії. Протокол підписують  усі  присутні  на засіданні члени комісії і затверджує  Маразліївський сільський голова.

21. Комісія  стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами голосування  також  визначає учасника конкурсу,  з  яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна,  у разі неукладання такого договору з переможцем конкурсу у випадку його відмови від виконання робіт за договором.

 

Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами
 

22. Якщо не надійшло  жодної  заяви  на  участь  у  конкурсі, конкурс уважається таким,  що не відбувся. У цьому випадку голова комісії  приймає  рішення  про  повторне  проведення  конкурсу  та призначає його дату.

 

23. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

 

24. До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують  наявність  трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами,  письмова  згода  яких надавалася  у конкурсній  документації,  і  які  додатково  залучаються  ним  до виконання  робіт  за договором, зокрема до складання та підписання звіту  про  оцінку  майна  та  висновку про вартість майна. У разі відсутності  хоча  б  одного  документа,  що підтверджує наявність трудових  відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалася у конкурсній  документації,  договір  на  проведення оцінки майна не укладається.

 

25. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті "Слово Приднестровья". Інформацію  може  бути  опубліковано додатково в інших засобах масової Інформації.

 

26. У разі потреби у повторному  проведенні  оцінки  об'єкта, оцінку  якого  було  здійснено  із  залученням  суб'єкта оціночної діяльності, відібраного на  конкурсних  засадах,  або  виявлення суб'єктом  оціночної  діяльності  під час  виконання  робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу,  комісія розглядає ці питання на своєму засіданні.

Комісією може  бути  прийнято  рішення  щодо оголошення  повторного  конкурсу  з  відбору  суб'єктів  оціночної діяльності або залучення суб'єкта оціночної діяльності,  який  вже здійснював  зазначені  роботи  з оцінки майна,  та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб'єктом оціночної діяльності  у  разі  згоди комісії із запропонованими умовами. При прийнятті  рішення  в цьому разі комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібних об'єктів оцінки, визначеною  шляхом узагальнення інформації стосовно рівня цін на послуги за результатами конкурсних відборів суб'єктів оціночної діяльності, проведених Управлінням комунальної власності. Звичайна ціна послуг регулюється договірними відносинами з урахуванням індексу інфляції, визначеного за  відповідний період  поточного  року.

 
     У разі потреби у повторному проведенні робіт із землеустрою які вже виконувалися із залученням виконавця робіт із землеустрою, обраного на конкурсних засадах, комісія може прийняти рішення щодо оголошення  повторного конкурсу або залучити розробника, який вже здійснював  зазначені  роботи,  та укласти  з  ним  договір. 

 

 

 

 

Додаток 1.1
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності
 

 

ІНФОРМАЦІЯ
 про об'єкт оцінки

 

 

 Назва об'єкта оцінки  ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 Місцезнаходження об'єкта   оцінки   _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
               (поштовий індекс)                     (місцезнаходження)

 

 Мета проведення незалежної оцінки _____________________________________

 ____________________________________________________________________
 

 Розмір земельної ділянки (ділянок) ______________________________________
 

 Місце розташування земельної ділянки (ділянок) ___________________________
 

 Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) __________________________
 

 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) ____________________

 ____________________________________________________________________
 

 Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні)___________________

 ____________________________________________________________________
 

 Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) _______________________

 ____________________________________________________________________
 

 Відповідальна особа
 за подання інформації       __________     ______________________
                            
                    (підпис)              (ініціали, прізвище)

 

                                     

 

 Додаток 1.2
 до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності

 

 

 Реєстраційний N _______                                                             

"___" _________ 200___ р.                                                              

       (дата реєстрації заяви)

 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів
оціночної діяльності

 

 Заявник

____________________________________________________________________
(назва заявника)


 Керівник

____________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові; посада)


 

 Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи) ________________________________________________________________
 

 Місцезнаходження _____________________________________________________
 

 

-------------------                               -------------------                             -------------------

-------------------                               -------------------                             -------------------

     (телефон)                               (телефакс)                                    (телекс)
 

 Просимо   дозволити   взяти   участь  у  конкурсі  щодо   відбору суб'єктів  оціночної  діяльності  на  право  проведення незалежної оцінки

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)
 

 "___" __________ 200__ р.                      __________________
  (дата заповнення заяви)                                                         (підпис керівника)

 

 

М.П.
 

 

                                   

 

Додаток 1.3
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців
робіт із землеустрою
 

 

ВІДОМОСТІ
про земельну ділянку
 

 

 1. Виконувана робота (завдання)  _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

 2. Підстава для виконання роботи  ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

 3. Документи,  що  підтверджують  права на користування земельною
ділянкою __________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

 4. Форма власності _________________________________________________
 

 5. Цільове призначення  _____________________________________________

__________________________________________________________________
 

 6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний
регламент її поліпшення _____________________________________________

__________________________________________________________________
 

 7. Пропозиції  щодо  способу  розпорядження  земельною   ділянкою

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

 8. Розмір земельної ділянки _______________ гектарів (кв. метрів)
 

 9. Наявні обмеження  _______________________________________________

__________________________________________________________________
 

 10. Земельні сервітути (зокрема об'єктів цивільної  оборони тощо)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

 11. Об'єкт  (об'єкти),  розташований  (розташовані)  на земельній
ділянці  ___________________________________________________________

__________________________________________________________________
 

 12. Інші матеріали (за наявності)______________________________________

__________________________________________________________________
 

 Відповідальна особа за подання
 інформації                     _____________                            __________________

                                                                 підпис                                                                (ініціали, прізвище)

 


 

Додаток 1.4
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної
діяльності та виконавців
робіт із землеустрою
 
 

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою
 

 

 Заявник ____________________________________________________________

__________________________________________________________________
 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

 

 Керівник ____________________________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

 Ідентифікаційний код  за  ЄДРПОУ   (ідентифікаційний   номер   за Державним  реєстром  фізичних  осіб  - платників податків та інших обов'язкових платежів) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 

 Місцезнаходження юридичної   особи   (місце  проживання  фізичної особи) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
 

 Телефон _______________  Факс ________________ е-mail: ________________
 

 Просимо допустити  до  участі  в конкурсі щодо відбору виконавців робіт із землеустрою земельної  ділянки  державної  власності,  на якій розташований ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(повне найменування об'єкта)
 

 

 

 "____" _______________ 200_ р.                                       ___________________
      
  (дата заповнення заяви)                                                                                      (підпис керівника)

 

                                 

 

  М.П.