TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про бюджет

Маразліївської сільської ради
на  2021 рік


 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в України» статті 77,79 Бюджетного кодексу України Маразліївська сільська рада вирішила:
 

1. Визначити на 2021 рік:

 доходи сільського бюджету у сумі 50 767 130 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 50 504 930 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету -262 200  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 видатки сільського бюджету у сумі  50 767 130 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 50 504 930 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 262 200   гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,02 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом, згідно з додатком 2 до цього рішення;

 резервний фонд сільського бюджету у розмірі 0,04% гривень, що становить 19 500 гривень , що не перевищує 1 % видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4 Делегувати Білгород-Дністровській районній державній адміністрації повноважень в частині здійснення виплат пільговій категорії громадян, пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, на придбання  твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, виплати допомоги сім‘ям з дітьми, малозабезпеченим сім‘ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам.

5 Дозволити сільській раді за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності здійснювати розподіл та перерозподіл дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання дотацій та субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису доходів та видатків сільського бюджету на 2021 рік шляхом видання відповідного розпорядження сільського голови з подальшим внесенням цього питання на чергову сесію сільської ради .

6. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об?’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’ єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

7.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти з державного та інших бюджетів.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України, а також субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів. Джерелами формування в частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

Оплату праці працівників бюджетних установ;

Нарахування на заробітну плату;

Придбання медикаментів та перев‘язувальних матеріалів;

Забезпечення продуктами харчування;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

Поточні трансферти населенню;

Поточні трансферти місцевим бюджетам;

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати у 2021 році Маразліївській сільській раді, в особі сільського голови, дозвіл отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головними розпорядниками коштів сільського бюджету в обов‘язковому порядку забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України: затвердити паспорта бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення; здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії; забезпечити  доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; оприлюднити паспорта бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету; забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11 Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2020 році з інших бюджетів, а також субвенції виділених з сільського бюджету районному бюджету, зберігається на рахунках бюджету  для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення

12 Надати право Маразліївській сільській раді в особі фінансового управління, за погодженням з постійною  комісією сільської ради з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності  у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету:

  • За рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між  місцевим бюджетом з подальшим затвердженням на сесії сільської ради
  • За обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів сільського бюджету перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду бюджету, програм, що фінансуються з сільського бюджету, без зміни загального обсягу бюджетних призначень

 13 Фінансовому управлінню Маразліївській сільській раді:

13.1. Забезпечити першочергове фінансування витрат  по захищених статтях видатків сільського бюджету у межах наявних ресурсів згідно з затвердженим помісячним розписом загального фонду сільського бюджету.

13.2. Здійснювати фінансування видатків у межах фактичних надходжень до сільського бюджету.

13.3. Здійснювати фінансування видатків за рахунок субвенції, передбаченої на пільги та субсидії, виходячи з фактично отриманих сум з Державного бюджету.

14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15.  Рішення набуває чинності  з 01 січня 2021 року

16.  Здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства        та комунальної власності (голова Станков М.М.).

 

Маразліївський сільський голова                                                                                 В.О.Топор

     

 

         

с. Маразліївка

24 грудня 2020року

№           –VІІI