У К Р А Ї Н А

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (проект)

 

 

Про затвердження Програми виконання

Національного плану дій з реалізації

Конвенції про права осіб з інвалідністю

на період до 2025 року

 

         Керуючись Конвенцією про права осіб з інвалідністю, ст.ст. 21, 23, 24, 28, 144 Конституції  України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на  виконання розпорядження КМУ №285-р від 07.04.2021 року «Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року», Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму виконання Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року (далі - Програма), що додається.
  2. Відділу з питань соціального захисту населення Маразліївської сільської ради забезпечити організацію виконання заходів Програми та щорічно інформувати про хід її реалізації.
  3. Фінансування виконання Програми здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Маразліївської сільської ради з гуманітарних питань.

 

 

Сільський голова                                                                                                        В.О. Топор

 

с. Маразліївка

«__» червня 2021 року

№____-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Маразліївської сільської ради
від _______________ 2021 р. N _______

ПРОГРАМА

 виконання Національного плану дій
з реалізації 
Конвенції про права осіб з інвалідністю

 на період до 2025 року

Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатор досягнення

Строк виконання

Відповідальні виконавці

I. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю (статті 5 - 7 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю

1) приведення законодавчих, нормативно-правових актів Маразліївської сільської ради та виконавчого комітету Маразліївської сільської ради у відповідність із положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема заміна термінів "інвалід", "дитина-інвалід" термінами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" у всіх відмінках і числах, а також уніфікація термінів та визначень

внесено відповідні зміни до нормативно-правових актів

протягом 2021 року

Комісія з питань дотримання законодавства, етики та регуляторної діяльності

II. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя

 

 

 

 

1) проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо інтеграції осіб з інвалідністю в суспільне життя за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю

кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів

щороку

ВСЗН,

УОКСМС

III. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Забезпечення доступності транспорту

1) впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об'єктах транспортної інфраструктури з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації

70 відсотків транспортних засобів загального користування та об'єктів транспортної інфраструктури пристосовано для користування особами з інвалідністю у 2025 році

до 2025 року

Комітет доступності, перевізники

2) усунення перешкод для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, із залученням як експертів представників громадських об'єднань осіб з інвалідністю під час проведення капітального ремонту об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, в тому числі автомобільних доріг у населених пунктах громади

70 відсотків об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю до 2025 року

до 2025 року

Комітет доступності

2. Забезпечення архітектурної доступності

1) вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров'я

70 відсотків об'єктів облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у 2025 році

постійно

Комітет доступності

2) здійснення за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, об'єктів житлового та громадського призначення, торгівлі, транспорту та зв'язку,

результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах

щороку до 1 квітня

Комітет доступності

3) забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладу жестовою мовою

кількість закладів культури, доступних для осіб з інвалідністю

2021 - 2025 роки

УОКСМС,

Комітет доступності

3. Забезпечення доступності послуг для осіб з інвалідністю, що надаються через електронні сервіси

1) розроблення вимог до доступності мобільних додатків та веб-сайтів для осіб з інвалідністю, у тому числі вимог щодо взаємодії спеціального програмного забезпечення з веб-сайтами та мобільними додатками

розроблено вимоги до доступності мобільних додатків та веб-сайтів для осіб з інвалідністю

II квартал 2022 р.

Сільська рада

2) проведення моніторингу доступності адміністративних послуг для осіб з інвалідністю Єдиного державного веб-порталу електронних послуг

результати моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті

I квартал 2022 р.

Комітет доступності,

ВСЗН

IV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Забезпечення дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у закладах, які здійснюють інституційний догляд

1) здійснення моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров'я

результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської держадміністрацій, органів місцевого самоврядування

щороку до 15 лютого

ВСЗН

2. Забезпечення особам з інвалідністю достатнього життєвого рівня відповідно до Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення (E/CN.4/1997/53/Add.2)

1) розселення внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату в установи та заклади, пристосовані для проживання/перебування таких осіб, їх пересування у приміщеннях та по території відповідних установ та закладів

кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які проживають/перебувають в установах та закладах

постійно

ВСЗН

V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, в тому числі в разі виникнення загрози збройних конфліктів

1) розроблення та включення до регіональних та місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ

враховано питання доступності осіб з інвалідністю в програмах цивільного захисту

II квартал 2021 р.

Комітет доступності, відповідальний за цивільний захист

2) проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об'єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу

результати опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування

щороку до 30 червня та 31 грудня

Комітет доступності, відповідальний за цивільний захист

3) інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю

відомості про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, розміщено на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

протягом 2021 року

Відповідальний за цивільний захист

4) розроблення планів заходів з питань цивільного захисту з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю, які перебувають у закладах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти

розроблено плани захисту

I квартал 2022 р.

Відповідальний за цивільний захист

VI. Свобода та особиста недоторканність. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 14 - 17 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Забезпечення належних умов для відновлення та реабілітації для жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом

 

 

 

 

1) визначення доступності діючих притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі для жінок та дівчат з інвалідністю

кількість притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в тому числі в сільській місцевості, доступних для жінок і дівчат з інвалідністю

щороку до 1 квітня

ВСЗН

2) розроблення механізму відновлення здоров'я жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі, у тому числі пов'язаного з конфліктом, з урахуванням їх особливих потреб (невідкладної допомоги, контрацепції, медикаментозного лікування для протидії ВІЛ/СНІД, психіатричної допомоги та психологічної підтримки, що надається медичними працівниками, які пройшли спеціальне навчання та підготовку щодо роботи з жінками і дівчатами з інвалідністю), а також доступ до судово-медичної експертизи та безоплатної правової допомоги

проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

2021 рік

ВСЗН

3) забезпечення збору та аналізу даних щодо жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі, у тому числі пов'язаного з конфліктом

забезпечено збір та проведено аналіз даних з розбивкою за групами інвалідності

постійно

ВСЗН

4) забезпечення надання жінкам та дівчатам з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, інформації в доступному форматі про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству

забезпечено інформування жінок з інвалідністю про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству

постійно

ВСЗН

VII. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю на рівні територіальних громад

   

 

 

1) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об'єднань

збільшено кількість послуг для осіб з інвалідністю, що надаються в територіальній громаді
кількість громадських об'єднань, що надають соціальні послуги в територіальній громаді, у тому числі шляхом соціального замовлення

серпень 2022 року

ВСЗН

2) забезпечення осіб, які здійснюють догляд за повнолітньою недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність яких обмежена, соціальною послугою тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування

надано послуги з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування

постійно

ВСЗН

3) вивчення міжнародного досвіду щодо сімейних форм догляду за особами з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду (прийомна сім'я, опікунська сім'я, фостерна (професійна) сім'я, патронатна сім'я (тимчасовий догляд), та можливих шляхів його впровадження

узгоджені із заінтересованими сторонами пропозиції подано до Кабінету Міністрів України

протягом 2022 - 2023 років

ВСЗН

2. Забезпечення соціальною послугою догляду вдома осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями

       

1) вжиття заходів до надання соціальних послуг особам із психічними та інтелектуальними порушеннями, зокрема недієздатним особам, за місцем їх проживання шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг, у тому числі із залученням недержавного сектору

кількість місць надання соціальної допомоги вдома особам із психічними та інтелектуальними порушеннями

IV квартал 2022 р.

ВСЗН

VII. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Розширення можливостей щодо захисту прав осіб з інвалідністю доступними засобами, способами і форматами спілкування з використанням інформаційних та комунікаційних технологій

       

1) приведення офіційних веб-сайтів у відповідність з вимогами ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня АА

70 відсотків веб-сайтів відповідають вимогам рівня
АА ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" до 2025 року

до 2022 року

Сільська рада

VIII. Повага до дому та сім'ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім'ях або в умовах, максимально наближених до сімейних

1) проведення навчання для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань правової культури, надання якісних послуг, реалізації права на освіту, соціальний захист, дозвілля

проведено навчання

постійно

ВСЗН, ССД

2) вжиття заходів до посилення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах, наближених до сімейних (малих групових будинках) або у закладах інституційного догляду та виховання дітей

забезпечено належні умови утримання та виховання дітей з інвалідністю

постійно

ВСЗН, ССД

2. Навчання та підвищення кваліфікації надавачів послуг дітям з інвалідністю та сім'ям (сімейним формам виховання), у яких вони виховуються

1) вжиття заходів до:

 

 

 

систематичного підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей, у тому числі з інвалідністю

підвищено кваліфікацію працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей

постійно

ВСЗН, ССД

IX. Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Сприяння доступу осіб з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень закладів освіти

       

1) забезпечення проведення оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю відповідно до зауважень загального порядку N 4 (2016 року) Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю та Резолюції 70/1, прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй "Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року"

розроблено індикатори для проведення відповідної оцінки

III квартал 2021 р.

Комітет доступності, УОКСМС

2) здійснення регулярного моніторингу та оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю з використанням індикаторів до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю із залученням громадських об'єднань осіб з інвалідністю, батьків / осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

результати моніторингу опубліковано

щороку до 15 лютого

УОКСМС

2. Розвиток інклюзивної освіти

1) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України "Про позашкільну освіту"

забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

протягом 2022 року

УОКСМС)

2) оснащення меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату закладів дошкільної, загальної середньої, професійної та позашкільної освіти

100 відсотків закладів дошкільної та загальної середньої освіти оснащено меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

III квартал 2023 р.

УОКСМС

3) забезпечення надання послуг інклюзивно-ресурсних центрів у кожній територіальній громаді незалежно від чисельності в ній осіб з особливими освітніми потребами

проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2022 р.

УОКСМС

4) забезпечення фінансування додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення соціальних та інших послуг у закладах освіти

діти з особливими освітніми потребами отримують безоплатно додаткові послуги

до 2023 року

УОКСМС, Сільська рада

5) реалізація проекту "Мистецька освіта без обмежень"

кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають мистецьку освіту

2021 - 2023 роки

УОКСМС

X. Здоров'я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Удосконалення законодавства

       

1) опрацювання питання щодо створення нових або облаштування існуючих закладів охорони здоров'я для надання послуг з реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з інвалідністю, у тому числі тих, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах

проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

II квартал 2022 р.

ВСЗН, ССД, УОКСМС

2. Забезпечення надання медичних послуг особам з інвалідністю

       

1) забезпечення супроводу осіб з інвалідністю в закладах охорони здоров'я

у закладах охорони здоров'я забезпечено супровід осіб з інвалідністю

постійно

ВСЗН

XI. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідністю, їх супроводу на робочому місці

       

1) забезпечення впровадження соціальної послуги супроводу під час працевлаштування та на робочому місці особи з інвалідністю

збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю

протягом 2021 - 2023 років

ВСЗН

2) проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній для популяризації працевлаштування осіб з інвалідністю, підвищення рівня поінформованості та боротьби із стигматизацією і стереотипами, з якими стикаються особи з інвалідністю, зокрема на робочому місці

проведено інформаційно-роз'яснювальні заходи

постійно

ВСЗН

3) забезпечення впровадження ефективних програм зайнятості для осіб з інвалідністю

збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю

протягом 2021 - 2023 років

ВСЗН

XII. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом (стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до культурного життя

       

1) опрацювання в установленому порядку питання щодо удосконалення діяльності бібліотек з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору

проект акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

протягом 2021 року

УОКСМС

2. Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією

1) забезпечення архітектурної доступності та безперешкодного доступу до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд

збільшено на 10 відсотків щороку кількість закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд, облаштованих з урахуванням потреб осіб з інвалідністю

протягом 2021 - 2025 років

УОКСМС

2) створення об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів та Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів

створено та забезпечено
функціонування об'єктів
Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів та Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального
спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів

протягом 2021 - 2025 років

УОКСМС

3) забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю

кількість проведених заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю у тому числі дітей з інвалідністю

протягом 2021 - 2025 років

УОКСМС

XIII. Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Удосконалення збору даних щодо осіб з інвалідністю

 

 

 

 

1) проведення за допомогою короткого набору питань Вашингтонської групи щодо інвалідності опитування, у тому числі із застосуванням онлайн-засобів, щодо забезпечення прав та можливостей осіб з інвалідністю, зокрема перешкод, з якими вони стикаються в суспільстві

опубліковано результати опитування на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики

31 грудня 2022 р.

ВСЗН

2. Забезпечення належного збору деталізованих статистичних даних про осіб з інвалідністю в усіх сферах життя із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання (міська, сільська місцевість) тощо

1) збирання даних:

 

 

 

у сфері охорони здоров'я:

 

 

 

про кількість осіб з інвалідністю, які проживають у районі обслуговування закладу охорони здоров'я, проживають (перебувають) у закладах, які здійснюють інституційний догляд, у розрізі віку, статі, групи інвалідності, нозологічної форми захворювання (із зазначенням кількості осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного, користуються палицею тактильною), місця проживання (сільська, міська місцевість)

удосконалено, розроблено та затверджено відповідні форми звітності

II квартал 2023 р.

ВСЗН

у сфері освіти:

 

 

 

про дітей (осіб) з інвалідністю у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для осіб з інвалідністю з розбивкою за віком, статтю, місцем проживання (сільська, міська місцевість)

удосконалено форму звітності

до 1 липня 2022 р.

УОКСМС, ВСЗН

про забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, зокрема щодо наявності пандусів та поручнів, ліфтів (підйомників), спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю

удосконалено, розроблено та затверджено відповідні форми звітності

до 1 липня 2022 р.

УОКСМС, ВСЗН, комітет доступності

XIV. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг
(
статті 32 - 33 Конвенції про права осіб з інвалідністю)

1. Забезпечення конструктивного залучення громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які працюють у сфері прав осіб з інвалідністю, до формування політик і стратегій, спрямованих на виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю

 

 

 

 

1) здійснення моніторингу
надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю на місцевому рівні

результати проведеного моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської держадміністрацій

щороку
до 1 квітня

ВСЗН

 

 

 

Маразліївський сільський голова                                                                              В.О. Топор