Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: TSIGN

Україна

Маразліївська сільська рада

Білгород - Дністровського району Одеської області

 РІШЕННЯ

 

 

Про Бюджетний регламент

Маразліївської сільської ради

Білгород-Дністровського району Одеської області

 

 

З метою чіткої координації учасників бюджетного процесу, упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Маразліївською сільською радою протягом бюджетного періоду, з метою реалізації розробленого Плану Бюджетної стабілізації Маразліївської сільської територіальної громади, керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», Наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі”, Бюджетним кодексом України , статтею 26 Закону України «Про   місцеве самоврядування в Україні», Маразліївська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Бюджетний регламент Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського  району Одеської області (додається, додаток №1 до рішення ).
 2. Організацію виконання рішення покласти на начальника управління фінансів Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області .
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова - Станков М.М).

 

 

 

                   Сільський голова                                                                           Віктор ТОПОР

                 с. Маразліївка

                 «26» жовтня  2023 року

                 №1122-VІІІ

 

 

 

 

       

 

Додаток №1 до рішення сесії Маразліївської сільської ради

№1122 від 26.10.2023року

 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

 

  1. Загальна частина
  1. Бюджетний регламент Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади (включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет) та звітування про його виконання.
  2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Маразліївською сільською радою Білгород-Дністровського району Одеської області, її виконавчими органами та структурними підрозділами, головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядникам нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів протягом бюджетного періоду, залучення громадськості до обговорення рішень, які стосуються бюджету місцевого самоврядування, а також регламентації взаємовідносин між зазначеними                                                                  учасниками бюджетного процесу.
  3. Учасники бюджетного процесу забезпечують на усіх стадіях бюджетного процесу врахування гендерних аспектів та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованість на забезпечення гендерної рівності.

Здійснюють в межах своїх повноважень моніторинг гендерно чутливих бюджетних програм з точки зору зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі реалізації бюджетних програм.

Основними завданнями моніторингу є відстеження на систематичній основі стану виконання гендерно чутливих бюджетних програм та отримання актуальної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Дані, отримані в процесі моніторингу, враховуються при проведенні гендерного аналізу бюджетних програм у подальшому при підготовці бюджетних запитів, розробці проекту бюджету, виконання бюджету громади та ефективності використання бюджетних коштів.

  1. Затвердження, внесення змін та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням сесії Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.
  2. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетного кодексі України та нормативно- правових актах, що реалізують його положення.
 
  1. Порядок складання та схвалення прогнозу бюджету1 сільської територіальної громади
  1. Розпорядженням сільського голови затверджується склад робочої групи з питань формування прогнозу бюджету громади, до складу якої входять фахівці — від структурних підрозділів виконавчого органу сільської ради, головних розпорядників коштів, розпорядників нижчого рівня, комунальних підприємств, інших одержувачів, фахівців державної податкової служби (ДПС) (за згодою) тощо. (депутати ,члени виконкому та представники громадськості).
  2. Управління фінансів Маразліївської сільської ради спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів складає прогноз бюджету громади – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту бюджету громади відповідно до :
 • цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку України і Маразліївської сільської територіальної громади з урахуванням Бюджетної декларації;
 • результатів огляду нормативно- правових актів та інших документів, які містять інформацію про гендерну рівність;
 • з урахуванням пропозицій, розроблених за результатами проведеного гендерного аналізу бюджетних програм, затверджених на рік, що передує плановому.

- з урахуванням заходів відбудови, відновлення та розвитку територіальної громади, а також заходів з бюджетної стабілізації;

  1. Складання прогнозу бюджету передбачає виконання плану заходів щодо складання прогнозу бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до цього Бюджетного регламенту відповідно до додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» зі змінами та доповненнями.
  2. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

 1. відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Маразліївської сільської територіальної громади, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;
 2. відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

 

 
   
 

 

1 В умовах воєнного стану скасована дія ст.75.1 Бюджетного кодексу України. Підстава: Постанова КМУ від 11.03.2022року №252 “Про особливості бюджетного процесу в умовах воєнного стану”

 
 1. прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.
  1. Управління фінансів Маразліївської сільської ради на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період, аналізу виконання бюджету громади у попередніх та поточному періодах здійснює прогнозні розрахунки показників дохідної частини бюджету громади, граничних показників видаткової частини та фінансування бюджету громади на середньостроковий період.
  2. Управління фінансів Маразліївської сільської ради розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету громади на середньостроковий період, які можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади.
  3. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення пропозицій до прогнозу бюджету громади для подання до управління фінансів в установлений термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність, зміст та доцільність поданих пропозицій до прогнозу бюджету громади, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу бюджету громади, згідно з вимогами управління фінансів Маразліївської    сільської ради.

  1. Управління фінансів Маразліївської сільської ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громади і вимогам доведених інструкцій.

На основі аналізу керівник управління фінансів Маразліївської сільської ради приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету громади.

  1. Управління фінансів Маразліївської сільської ради до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету сільської ради прогноз бюджету громади.

Прогноз бюджету громади містить:

 1. основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Маразліївської сільської територіальної громади, враховані під час розроблення прогнозу;
 2. загальні показники доходів і фінансування бюджету громади, загальні граничні показники видатків бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 3. показники за основними видами доходів бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 4. показники дефіциту (профіциту) бюджету, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 5. граничні показники видатків бюджету громади за головними розпорядниками бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 
 1. обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету громади;
 2. інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади.
  1. Виконавчий комітет сільської ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає, схвалює прогноз місцевого бюджету і у п’ятиденний строк подає на розгляд сільської ради.

Прогноз місцевого бюджету формує фінансово-економічне обґрунтування та містить розрахунки, пояснення до положень та показників, визначених прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету із зазначенням пріоритетних напрямків).

  1. Маразліївська сільська рада розглядає прогноз у наступному порядку:
 1. Постійні комісії сільської ради розглядають прогноз бюджету громади, розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики Маразліївської сільської територіальної громади та подають їх на розгляд постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва у десятиденний строк з дня надходження прогнозу до сільської ради.
 2. Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва розглядає прогноз місцевого бюджету, попередньо схвалений виконавчим комітетом сільської ради, і пропозиції, що надійшли від інших постійних комісій сільської ради, готує та подає на розгляд сесії сільської ради проект рішення щодо прогнозу місцевого бюджету для розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні сільської ради.
 3. Сільська рада розглядає питання щодо прогнозу бюджету громади. З доповіддю виступає керівник управління фінансів та із співдоповіддю голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. На пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів бюджету громади щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у прогнозі місцевого бюджету.

За результатами розгляду цього питання сільська рада приймає рішення взяти до відома прогноз бюджету громади та схвалити рекомендації сільської ради щодо бюджетної політики. Сільська рада розглядає питання щодо прогнозу бюджету не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому. Якщо у вказані терміни сільська рада не розглянула питання щодо прогнозу бюджету або не прийняла рішення щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.

  1. Управління фінансів забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  2. Виконавчі органи Маразліївської сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів розробляють плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації
 

інвестиційних проектів, заходи щодо відновлення, відбудови та розвитку, заходи щодо бюджетної стабілізації).

 

  1. Складання проекту бюджету та підготовка проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади
   1. Складання проекту бюджету громади здійснюється поетапно з урахуванням показників, визначених Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету, схваленим у році що передує плановому.
   2. Розпорядженням сільського голови затверджується склад робочої групи з питань формування проекту бюджету громади, до складу якої входять фахівці,— від структурних підрозділів виконавчого органу сільської ради, головних розпорядників коштів, розпорядників нижчого рівня, комунальних підприємств, інших одержувачів, фахівців державної податкової служби (ДПС) (за згодою) тощо. (депутати ,члени виконкому та представники громадськості)
   3. Складання проекту бюджету передбачає виконання плану заходів щодо складання проекту бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 2 до цього Бюджетного регламенту відповідно до додатку 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» зі змінами та доповненнями.
   4. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України, після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, управління фінансів Маразліївської сільської ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.
   5. Управління фінансів Маразліївської сільської ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє та до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
   6. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розробку бюджетних запитів для подання їх до управління фінансів в установлений термін.

Бюджетні запити мають враховувати гендерні аспекти, зокрема пропозиції, розроблені за результатами гендерного аналізу бюджетних програм планового року, а також заходи з відновлення, відбудови та розвитку територіальних громад, заходи з бюджетної стабілізації.

Головні розпорядники бюджетних коштів несуть персональну відповідальність, забезпечують своєчасність, достовірність, змістовність поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету громади, згідно з вимогами управління фінансів сільської ради.

   1. Управління фінансів сільської ради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих
 

головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу керівник управління фінансів приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету громади.

   1. Основними вимогами до проекту бюджету сільської територіальної громади є:
 • застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів зобов’язані у розрахунках обґрунтувати необхідність та доцільність виділення коштів з місцевого бюджету);
 • врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, заходів з відновлення, відбудови та розвитку територіальної громади, заходів з бюджетної стабілізації;
 • при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об‘єктів, розпочатих у попередніх роках.
   1. Проект рішення про бюджет сільської територіальної громади готується управлінням фінансів сільської ради відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України, та до 20 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету сільської ради для схвалення, який повинен бути схвалений до 1 грудня поточного року..
   2. Проектом рішення про бюджет сільської територіальної громади визначаються:
 1. загальні суми доходів та видатків бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету громади в наступному бюджетному періоді;
 3. доходи бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 4. фінансування   бюджету   громади  за   бюджетною   класифікацією             додатку до рішення);
 5. бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов‘язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
 6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
 7. перелік об‘єктів бюджету розвитку громади (у додатку до рішення), де зазначаються фінансування об‘єктів, пов‘язаних з будівництвом та реконструкцією;
 8. перелік місцевих цільових програм, фінансування яких здійснюватиметься з бюджету громади (у додатку до рішення); до цього переліку включаються лише програми, затверджені сільською радою в установленому порядку (на момент схвалення виконкомом проекту рішення про затвердження проекту бюджету);
 9. розмір оборотного залишку бюджету громади;
 10. перелік захищених статей бюджету громади;
 
 1. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету громади.
 2. Разом з проектом рішення про бюджет сільської територіальної громади подаються:
  1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:
   • інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджету громади з врахуванням гендерних аспектів та аналізу;
   • оцінку доходів бюджету громади з урахуванням втрат доходів бюджету громади внаслідок наданих радою пільг, змін в системі оподаткування та структурних змін серед бюджетоутворюючих платників податків;
   • пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків за бюджетною класифікацією; включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків;
   • обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій іншим місцевим бюджетам;
  2. показники витрат бюджету громади, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;
  3. інформація про хід виконання бюджету громади у поточному бюджетному періоді;
  4. пояснення, зауваження, заперечення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету;
  5. інформація щодо стану фінансового забезпечення програми соціально- економічного розвитку громади та галузевих програм, прийнятих Маразліївською   сільською радою;
  6. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в бюджеті.

 

 1. Подання проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади на розгляд сільської  ради
  1. Проект рішення про бюджет розглядається з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Регламенту Маразліївської сільської ради та цього Бюджетного регламенту, який відповідає зазначеним вище нормам.
  2. Управління фінансів сільської ради подає проект рішення про бюджет сільської територіальної громади до сільської ради не пізніше 27 листопада- поточного року.
  3. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про бюджет та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Маразліївської сільської ради та на офіційному сайті управління фінансів сільської ради ( в разі створення).
  4. Секретар ради, або інша особа за дорученням секретаря ради або сільського голови забезпечує доведення проекту рішення про бюджет до депутатів ради протягом двох робочих днів з дня його отримання.
 
  1. Під час розгляду проекту рішення про бюджет на засіданнях постійних комісій головні розпорядники бюджетних коштів надають пояснення до показників проекту бюджету.
  2. Депутати ради, постійні комісії ради розглядають проект рішення про бюджет на плановий рік, формують свої пропозиції і протягом п‘яти робочих днів направляють їх до постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва з урахуванням таких вимог:
 • пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, розрахунки, доцільність та обґрунтування необхідності такого збільшення;
 • пропозиції щодо зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню.
  1. Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва розглядає пропозиції до проекту рішення про бюджет, готує висновки та пропозиції і не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання сесії ради направляє їх до управління фінансів.
  2. Робоча група з питань формування бюджету ( спільно з управлінням фінансів ) протягом 3 днів опрацьовує надані пропозиції до проекту рішення про бюджет та направляє раді допрацьований проект рішення про бюджет сільської територіальної громади із змінами до нього і порівняльну таблицю щодо врахування пропозицій з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих позицій. Всі пропозиції розглядаються в межах балансу бюджету на плановий рік.

Управління фінансів подає на розгляд та схвалення виконкому проект бюджету з урахуванням пропозицій комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Зазначені матеріали направляються секретарем ради, або іншою особою за дорученням секретаря ради або сільського голови депутатам сільської ради та розміщуються на офіційному сайті ради. Показники, що містяться у висновках та пропозиціях до проекту рішення про бюджет мають бути збалансованими.

  1. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади управління фінансів сільської ради враховує інформацію, отриману відповідно до частини 9 статті 75 Бюджетного кодексу України.
  2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва розглядає доопрацьований проект рішення про бюджет сільської територіальної громади та за результатами його розгляду приймає рішення.

 

 

 1. Розгляд та затвердження сільською радою рішення про бюджет сільської територіальної громади

5.1 Бюджет сільської територіальної громади затверджується рішенням Маразліївської сільської ради до 25 грудня року(включно), що передує плановому.

5.2  Маразліївська сільська рада в рішенні про бюджет сільської             територіальної громади на відповідний рік може надати право виконавчому комітету сільської ради за погодженням із постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та наступним затвердженням на сесії сільської ради здійснювати у міжсесійний період :

 1. перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету громади та бюджетними програмами згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»;
 2. зарахування, розподіл, перерозподіл трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів, вносити відповідні зміни до бюджету громади.
  1. Розгляд проекту рішення про бюджет починається із доповіді начальника управління фінансів сільської ради щодо показників проекту бюджету на плановий рік. На пленарному засіданні за процедурним рішенням ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті рішення про бюджет громади на плановий рік.

 
   

           5.4      Із співдоповіддю виступає голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва щодо висновку комісії до проекту рішення про бюджет громади на плановий рік.

 

  1.  Після доповіді та співдоповіді проходить обговорення проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади, надаються відповіді на питання в порядку, визначеному Регламентом Маразліївської сільської ради.

Після цього проект рішення приймається за основу.

  1. Виключно із питань, які враховані при доопрацюванні проекту рішення про бюджет на основі пропозицій депутатів та постійних комісій ради, поданих відповідно до пункту 4.6. цього Бюджетного регламенту, у разі наполягання депутатів, заслуховуються думки голови постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та управління фінансів сільської ради.
  2. За результатами обговорення, проект рішення про бюджет сільської територіальної громади голосується в цілому, затверджується або ухвалюється інше рішення з цього приводу.
  3. У разі неприйняття проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади за рішенням сільської ради такий проект рішення направляється на доопрацювання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні сільської ради.
  4. При затвердженні бюджету громади у першочерговому порядку враховується потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв‘язку, які споживаються бюджетними установами, на виконання заходів з відновлення, відбудови та розвитку територіальної громади.
  5. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, сільська рада при затвердженні бюджету громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, базова або реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України сільська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

  1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет сільської територіальної громади, головні розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати витрати бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет громади на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет громади на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Маразліївської сільської ради та поданому на розгляд Маразліївської сільської ради.

При цьому, щомісячні бюджетні асигнування бюджету громади сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет сільської територіальної громади на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною 6 статті 16 та частиною 4 статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету громади).

До прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади на поточний бюджетний період, забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов‘язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету громади та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

Бюджет громади виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який затверджується начальником управління фінансів сільської ради.

  1. Рішення про бюджет сільської територіальної громади на плановий рік оприлюднюється виконавчим комітетом не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених місцевою радою та на офіційному сайті Маразліївської сільської ради.

 

 1. Організація та управління виконанням бюджету сільської                                                                        територіальної громади
  1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету сільської територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює управління фінансів сільської ради.
  2. Бюджет виконується за розписом, який затверджується начальником управління фінансів.

Управління фінансів сільської ради протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету громади встановленим бюджетним призначенням.

Порядок складання і виконання розпису бюджету громади затверджується наказом управління фінансів сільської  ради.

  1. Управління фінансів сільської ради за участю членів робочої групи щодо контролю справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету громади за доходами здійснює аналіз доходів бюджету сільської територіальної громади.
  2. Виконання бюджету сільської територіальної громади здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46-51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими актами.
  3. Організація виконання місцевого бюджету передбачає виконання Плану заходів щодо організації виконання місцевого бюджету згідно з додатком 3 до цього Бюджетного регламенту відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».
  4. Фінансування головних розпорядників коштів бюджету громади проводиться відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України № 938 від 23.08.2012 р. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» .
  5. Головні розпорядники коштів бюджету Маразліївської сільської територіальної громади організовують складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.
  6. Управління фінансів організовує систему внутрішнього контролю за витрачанням бюджетних коштів та є безпосереднім учасником заходів з внутрішнього контролю.
  7. Головні розпорядники коштів:
 • здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та забезпечують оцінку ефективності виконання бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів та місцевих цільових програм, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
 • здійснюють внутрішній контроль за витрачанням бюджетних коштів, повнотою надходжень за спеціальним фондом, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів в межах затверджених асигнувань (у відповідності до Плану заходів з внутрішнього    контролю);
 • забезпечують організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;
 • забезпечують доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства та Бюджетного кодексу України.

 

 1. Порядок внесення змін до рішення про бюджет сільської територіальної громади

7.1. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися у разі:

 1. необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку несвоєчасного прийняття);
 2. перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади (на підставі офіційного висновку управління фінансів сільської ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади);
 3. розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету громади (на підставі офіційного висновку управління фінансів сільської ради про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету громади));
 4. перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);
 5. внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;
 6. внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;
 7. в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.
  1. Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень, встановлених у рішенні про бюджет, у тому числі при розподілі вільних залишків та перевиконанні доходів бюджету громади, подаються управлінням фінансів та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту бюджету громади згідно цього Бюджетного регламенту, за виключенням обов’язку щодо розгляду та схвалення рішення про внесення змін до бюджету виконавчим комітетом сільської ради.
  2. Рішення про внесення змін до бюджету ухвалюється сільською радою, а в окремих випадках (визначених рішенням про бюджету громади ), в міжсесійний період – виконавчим комітетом сільської ради, за погодженням із постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Проекти таких рішень готує управління фінансів сільської ради
  3. Рішення виконавчого комітету щодо внесення змін до бюджету громади, прийняті у міжсесійний період, затверджуються на черговій сесії сільської ради окремим рішенням. Міжсесійний період щодо розгляду змін до бюджету не може перевищувати одного кварталу.
  4. Виключно, шляхом внесення змін до рішення про бюджет, на сесії сільської ради збільшуються доходи загального та спеціального фонду бюджету та розподіляється вільний залишок коштів загального та спеціального фонду бюджету, який утворився на початок бюджетного року.
  5. При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету у частині розподілу вільних залишків коштів, обов’язковим є включення управлінням фінансів сільської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо обсягу вільного залишку коштів бюджету з урахуванням цільових коштів міжбюджетних трансфертів та залишків коштів спеціального фонду бюджету.

Рішення про внесення змін до бюджету у частині розподілу вільного залишку коштів загального та спеціального фонду бюджету приймається сільською радою після схвалення на сесії сільської ради питання про звіт про виконання бюджету громади за попередній рік.

Пропозиції депутатів до проекту рішення про внесення змін до бюджету у частині розподілу залишків коштів подаються і розглядаються в порядку, визначеному для складання проекту бюджету згідно цього Бюджетного регламенту.

  1. Внесення змін до бюджету громади у частині збільшення (зменшення) доходів загального фонду (крім міжбюджетних трансфертів) здійснюється відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, шляхом ухвалення рішення сільської ради3.

Проект рішення про зміни до бюджету та додатки до нього формуються на підставі затверджених головними розпорядниками коштів бюджетних запитів (Форма 3 Бюджетного запиту).

При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету обов’язковим є включення управлінням фінансів сільської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади за умови перевищення доходів загального фонду, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, не менше, ніж на 5 відсотків та у разі недоотримання доходів загального фонду, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, більше, ніж на 15 відсотків та про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету.

Факт перевиконання доходів визначається за підсумками першого півріччя та подальших звітних періодів, факт недовиконання доходів визначається за підсумками бюджетної та фінансової звітності.

Внесення змін до доходів загального фонду бюджету громади, які не збільшують загального обсягу бюджетних призначень за доходами, може здійснюватися на підставі щомісячної звітності про виконання бюджету.

З метою оцінки реального стану виконання доходів до кінця бюджетного періоду, управління фінансів сільської ради одночасно з висновком про факт перевиконання доходної частини, подає інформацію про очікуване виконання загального фонду за бюджетний рік.

У разі наявності ризику невиконання загального фонду доходів бюджету за підсумками року, зміни до бюджету не вносяться.

Пропозиції депутатів до проекту рішення про внесення змін до бюджету у частині розподілу коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини бюджету за загальним фондом, подаються і розглядаються в порядку, визначеному для складання проекту бюджету згідно цього Бюджетного регламенту.

  1. Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, якщо рішенням про бюджет громади не встановлено інше.

Внесення змін до бюджетних призначень за доходами спеціального фонду бюджету здійснюється шляхом внесення змін до рішення про бюджет, з урахуванням фактичного надходження відповідних доходів до місцевого бюджету на останню звітну дату, що передує такому рішенню.

При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету, обов’язковим є включення управлінням фінансів сільської ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо перевиконання доходів спеціального фонду бюджету.

Внесення змін до бюджетних призначень спеціального фонду бюджету у частині власних надходжень бюджетних установ здійснюється шляхом внесення у встановленому законодавством порядку змін до кошторисів бюджетних установ. У разі внесення змін до кошторисів бюджетних установ у частині власних надходжень, зміни до рішення про бюджет та до розпису бюджету не вносяться.

  1. Рішення сільської ради про внесення змін до бюджету оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті сільської ради та на офіційному сайті управління фінансів сільської ради ( в разі створення).

 

 

 
   
 

 

3 В умовах воєнного стану Законом України № 2719-IX від 03.11.2022 внесено зміни до пункту 22 розділу VI

Бюджетного кодексу України, якими визначено, що в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються, зокрема, частини сьома та восьма статті 78 Бюджетного кодексу України у частині обмежень у прийнятті рішень Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою про внесення змін до місцевих бюджетів.

 

 

 

 

 1. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади
  1. Звітність про виконання бюджету здійснюється у відповідності до бюджетного законодавства.
  2. Управління фінансів сільської ради подає до Маразліївської сільської ради звіти про виконання бюджету. Квартальні та річні звіти розглядаються та схвалюються на засіданні виконавчого комітету сільської ради та подаються на розгляд та затвердження сільської ради у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.
  3. Організація роботи з підготовки річної звітності про виконання місцевого бюджету громади передбачає виконання Плану заходів згідно з додатком 4 до цього Бюджетного регламенту відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».
  4. Учасники бюджетного процесу, які визначені виконавцями (які визначені в Додатках до цього регламенту) , зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання звітності про виконання бюджету Маразліївської сільської територіальної громади до управління фінансів.
  5. До проекту рішення про затвердження звіту про виконання бюджету громади за попередній рік управлінням фінансів сільської ради подається пояснювальна записка, яка містить загальну характеристику виконання бюджету громади, показники економічного розвитку громади з врахуванням гендерного аспекту, основні види доходів та витрати бюджету, причини недовиконання (перевиконання) бюджетних призначень за доходами, стан кредиторської (дебіторської) заборгованості за витратами бюджету, фінансування та кредитування бюджету, міжбюджетні трансферти, мережа, штати та контингенти бюджетних установ, інформація про результати порівняльного аналізу результативності бюджетних програм.

Після перевірки та розгляду річного звіту на засіданні постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада затверджує річний звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

 

  1. Публічне представлення звіту про виконання бюджету4
  1. Інформація про виконання бюджету сільської територіальної громади, у тому числі квартальні та річні звіти про виконання бюджету, оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради управлінням фінансів сільської ради та на офіційному сайті управління фінансів сільської ради ( в разі створення) .
  2. Управління фінансів сільської ради до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання бюджету за попередній бюджетний період.

Головні розпорядники коштів до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за

 

 
   
 

 

4 З урахуванням обмежень та особливостей здійснення бюджетного процесу в умовах воєнного стану  бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені рішенням про бюджет сільської територіальної громади.

 

 

Головні розпорядники коштів оприлюднюють, шляхом розміщення на офіційному сайті сільської ради або на своїх офіційних сайтах (в разі створення)

, паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів, звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, результати оцінки ефективності бюджетних програм в частині результатів порівняльного аналізу їх результативності.

  1. Інформація про час і місце публічного представлення звіту публікується разом із звітом про виконання бюджету.

Публічний звіт проводиться у формі офіційного виступу (в т.ч. онлайн) сільського голови, керівників головних розпорядників коштів не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня його оприлюднення.

При публічному представленні звіту про виконання бюджету можна залучати зацікавлені сторони, які представляють інтереси різних груп користувачів державних і муніципальних послуг (жінок, чоловіків та/або їх груп), з метою надання повної, достовірної, достатньої, неупередженої та своєчасної інформації про бюджет громади за кожним напрямком видатків, а також забезпечення належної прозорості та підзвітності громади .

  1. За результатами публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм та виконання бюджету, підсумкові документи не виносяться.
  2. Інформація про виконання бюджету за звітний рік підлягає обов‘язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за звітним у газетах, визначених місцевою радою та на офіційному сайті Маразліївської сільської ради на офіційному сайті управління фінансів сільської ради ( в разі створення).
 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 

Додаток 1 до Бюджетного регламенту Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

 

щодо складання прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

до 1 червня

Управління фінансів

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

в триденний термін після їх отримання

Управління фінансів

3.

Надання управлінню фінансів основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період з урахуванням гендерних аспектів

до 1 червня

Структурний

підрозділ сільської ради, до

повноважень якого належать питання соціально-

економічного розвитку

4.

Надання управлінню фінансів інформації щодо чисельності населення з урахуванням гендерної статистики

до 1 червня

Структурний

підрозділ Маразліївської сільської ради

5.

Підготовка та подання управлінню фінансів разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету

 • податку на прибуток підприємств комунальної власності в розрізі платників податку;
 • частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету,
 • коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомості ;

до 1 червня

 

 

Структурні підрозділи

сільської ради, до повноважень

яких належать відповідні повноваження

 

 

 

 • податку на майно (в частині плати за землю), в тому числі окремо по земельному податку та орендній платі за землю ;
 • коштів            від            відшкодування           втрат сільськогосподарського           і           лісогосподарського виробництва ;
 • надходжень до бюджету розвитку коштів пайової участі у розвитку інфраструктури громади
 • надходжень коштів від продажу на земельних торгах (у формі аукціону) права оренди земельних ділянок ;
 • надходжень до бюджету від орендної плати за користування майном комунальної власності по об’єктах, із зазначенням переліку договорів та термінів їх дії, розміру місячної та річної орендної плати, обсягів заборгованості за договорами та строків її виникнення;
 • коштів від надання платних послуг;
 • надходжень екологічного податку;
 • грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 • адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
 • плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плати за надання інших платних адміністративних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією;
 • надходжень туристичного збору;
 • плати за договорами на право тимчасового користування місцем для розташування стаціонарної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності та засобу пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі та сфери послуг;
 • надходжень плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади.

 

 

 

6.

Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та громади, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

червень

Управління фінансів

7.

Підготовка та внесення змін до показників схваленого в попередньому бюджетному періоді прогнозу місцевого бюджету на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6

червень

Управління фінансів

 

8.

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого

бюджету на середньостроковий період

до 1 червня

Управління фінансів

9.

Надання управлінню фінансів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету

до 1 липня

Головні розпорядники

бюджетних коштів

10.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій.

Робота робочої групи з питань формування прогнозу бюджету громади

липень

Управління фінансів

Головні розпорядники

бюджетних коштів

Робоча група з питань формування прогнозу бюджету громади

11.

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету

липень

Управління фінансів

Головні розпорядники бюджетних коштів

Робоча група з питань

формування прогнозу

бюджету громади

12.

Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів сільської ради

липень

Управління фінансів

13.

Подання прогнозу місцевого бюджету на розгляд та схвалення виконавчого комітету сільської ради

до 15 серпня

Управління фінансів

14.

Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

до 1 вересня

Виконавчий комітет сільської ради

15.

Подання прогнозу місцевого бюджету разом із

фінансово-економічним обґрунтуванням до місцевої ради для розгляду в порядку, визначеному радою

у п’ятиденний строк з дня схвалення рішення (до 6 вересня)

Виконавчий комітет сільської ради

Управління фінансів

 

16.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями місцевої ради та на пленарному засіданні місцевої ради в порядку, визначеному радою

 

до 1 жовтня

Управління фінансів

Головні розпорядники

бюджетних коштів

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 

Додаток 2 до Бюджетного регламенту Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

 

щодо складання проекту місцевого бюджету

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється             горизонтальне            вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

до 1 квітня

Управління фінансів

2

Надання до управління фінансів сільської ради уточненої інформації відповідно до пункту 5 Плану заходів щодо складання прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період, затвердженого цим рішенням (Додаток1).

до 20 вересня

Відповідальні виконавці, визначені пунктом 5 Плану заходів щодо складання прогнозу

місцевого

бюджету на

середньостроковий період, затвердженого цим рішенням (Додаток1)

3

Отримання від Головного управління Державної податкової служби у Одеській області інформації про очікувані обсяги надходження до бюджету податків, зборів та інших платежів в плановому в двох наступних за плановим бюджетних періодах з урахуванням проведення роботи з погашення податкової заборгованості.

до 20 вересня

Управління фінансів

4.

Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів

щорічно за вимогою відповідного галузевого міністерства

Управління фінансів

5.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном

в триденний термін після їх отримання

Управління фінансів

6.

Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам

вересень- листопад

Управління фінансів

 

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

 • прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
 • методики їх визначення

в триденний термін після їх отримання

Управління фінансів

8.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

-інструкції     з     підготовки     бюджетних     запитів;

-граничних показників видатків місцевого бюджету та надання        кредитів        з        місцевого        бюджету;

-інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

до 1 жовтня

Управління фінансів

9.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів

до 1 листопада

Головні розпорядники

бюджетних коштів

10.

Подання бюджетних запитів управлінню фінансів

до 5 листопада

Головні розпорядники

бюджетних коштів

11.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету

жовтень- листопад

Управління фінансів

12.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

в одноденний термін з дня їх отримання від МФУ

Управління фінансів

13.

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту місцевого бюджету

жовтень- листопад

Відповідальні виконавці відповідно о Положення про Громадські слухання

14.

Підготовка проекту рішення ради про сільський бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подання його виконавчому комітету сільської  ради

до 20 листопада

Управління фінансів

15.

Схвалення    проекту    рішення     сільської     ради    про сільський бюджет

до 25 листопада

Виконавчий комітет

16.

Направлення схваленого проекту рішення сільської ради про сільський бюджет на розгляд ради

до 27 листопада

Виконавчий комітет

 

17.

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

Не пізніше ніж через три робочі дні після схвалення проєкту рішення

сільської ради про бюджет виконавчим комітетом

сільської ради

Головні розпорядники коштів

18.

Оприлюднення проекту рішення сільської ради про сільський бюджет, схваленого виконавчим комітетом сільської ради

до 10 грудня

Виконавчий комітет

19.

Доопрацювання проекту рішення про сільський бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

до 15 грудня

Управління фінансів

20.

Супровід розгляду проекту рішення про бюджет у сільській раді та розгляд проекту рішення про бюджет на пленарному засідання сільської ради та затвердження сільського бюджету

до 25

грудня(включно)

виконавчий

комітет сільської ради, управління фінансів, головні розпорядники коштів

21.

Оприлюднення рішення сільської ради про місцевий бюджет на плановий рік у газеті, що визначена сільською радою

не пізніше ніж через 10 днів з дня його прийняття

Виконавчий комітет

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

 

Додаток 3 до Бюджетного регламенту Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

 

щодо організації виконання місцевого бюджету

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Погодження мережі розпорядників коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі)

до 15 грудня року, що передує плановому та на протязі року

Управління фінансів

Головні розпорядники бюджетних коштів

2.

Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою

України не прийнято закон про державний бюджет)

протягом 10 днів з дня

оприлюднення закону про

державний бюджет

Управління фінансів

3.

Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (до затвердження розпису бюджету). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису

до 31 грудня року, що передує плановому

Управління фінансів

4.

Доведення до фінансових органів показників міжбюджетних трансфертів згідно із затвердженим розписом державного

бюджету (у разі наявних змін)

у строки

встановленні нормативними документами

УДКСУ

 Казначейство

5.

Доведення до головних розпорядників лімітних довідок про бюджетні асигнування

у

двотижневий строк з дня прийняття рішення про

бюджет

Управління фінансів

6.

Подання управлінню фінансів уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів,

передбачених пунктом 30 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Уряду від 28.02.2002 № 228

в термін,

встановлений в лімітних

довідках

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Затвердження розпису бюджету. Подання розпису до територіального органу Казначейства

не пізніше ніж через 30 днів після

затвердження бюджету

Управління фінансів

8.

Доведення до головних розпорядників коштів витягів із розпису бюджету

протягом 3-х робочих днів з дня

затвердження розпису

бюджету

Управління фінансів

 

10.

Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду сільського бюджету

щоденно

Управління фінансів

11.

Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань

щоденно

Головні розпорядники бюджетних коштів

12.

Затвердження за погодженням з управлінням фінансів паспортів бюджетних програм

протягом 45- ти днів після прийняття рішення про бюджет, протягом 15- ти днів після прийняття рішення про уточнення

бюджету

Управління фінансів Головні

розпорядники бюджетних коштів

13.

Зведення планових показників сільського бюджету у грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ

до 1 березня

Управління фінансів

14.

Подання управлінню фінансів узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм

протягом 14 календарних днів після граничного терміну подання річної звітності до

УДКСУ

Головні розпорядники бюджетних коштів

15.

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями,

які фінансуються з сільського бюджету

протягом року

Управління фінансів

16.

Внесення змін до рішення сільської ради про сільський

бюджет (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України)

протягом року

Управління фінансів

17.

Внесення змін до розпису сільського бюджету

протягом року

Управління фінансів

18.

Подання квартального звіту про виконання місцевого бюджету

у строки встановленні УДКСУ

Управління фінансів

19.

Оприлюднення інформації, визначеної статтею

28 Бюджетного кодексу України, з додержанням вимог законів України "Про доступ до публічної

інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів", зокрема:

 • рішення сільської ради про внесення змін до рішення про сільський бюджет;
 • інформації про виконання сільського бюджету

протягом 3-х робочих днів з дня затвердження

Виконавчий комітет Управління фінансів Головні

розпорядники коштів

20.

Інформування громадськості з питань використання коштів сільського бюджету та її участь у бюджетному процесі із застосуванням відповідних механізмів

щорічно

Виконавчий комітет, управління

 

 

 

 

фінансів, головні розпорядники коштів

 

Додаток 4 до Бюджетного регламенту Маразліївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання місцевого бюджету за поточний рік

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Визначення та доведення до головних розпорядників коштів сільського бюджету графіків подання зведеної річної звітності та консолідованої фінансової звітності

у встановлені УДКСУ терміни

Територіальний орган Казначейства

2.

Доведення до управління фінансів графіка надання їм річної звітності про виконання сільського бюджету

у встановлені УДКСУ терміни

Територіальний орган Казначейства

3.

Підготовка та подання управлінню фінансів річної звітності про виконання сільського бюджету

у встановлені УДКСУ терміни

Територіальний орган Казначейства

4.

Подання управлінню фінансів звітів про виконання паспортів бюджетних програм

протягом 14 календарних від дати подання річної звітності

Головні розпорядники коштів

5.

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання сільського бюджету

у встановлені Департаментом фінансів ООВДА терміни

Управління фінансів

6.

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання сільського бюджету

у строки подання річної звітності до УДКСУ

Управління фінансів

7.

Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах

у строки встановлені відповідними профільними

департаментами

Головні розпорядники коштів

8.

Зведення річного звіту по мережі, штатах і контингентах

у строки встановленні Департаментом фінансів ООВДА та

МФУ

Управління фінансів

9.

Прийняття сільською радою рішення щодо річного звіту про виконання сільського бюджету

до 1 березня

Сільська рада

 

10.

Оприлюднення рішення сільської ради щодо річного звіту про виконання сільського бюджету

протягом трьох днів від затвердження відповідного

рішення

Виконавчий комітет

11.

Опублікування інформації про:

- виконання сільського бюджету за підсумками року; - час і місце публічного представлення такої інформації

до 15 березня

Виконавчий комітет

12

Публічне представлення інформації про виконання сільського бюджету за підсумками року

до 20 березня

Сільський голова Управління фінансів Головні

розпорядники коштів