УКРАЇНА

Маразліївська сільська рада

Білгород-Дністровський район Одеська область

 

Р І Ш Е Н Н Я (ПРОЕКТ)

 

 

 

Про затвердження Положення

про порядок списання майна, що

перебуває в комунальній власності

територіальної громади

Маразліївської сільської ради

 

          Відповідно до ст.ст. 26, 28  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна територіальної громади Маразліївської сільської ради. Маразліївська сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  Положення про порядок списання майна, що перебуває в  комунальної власності територіальної громади Маразліївської сільської ради (додається).

      

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії Іваненко В.М.).

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.О. Топор

 

 

 

 

 

 

с. Маразліївка

«___» липня 2021р.

№ ____ - VІІІ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

від                      . 2021 №         -VІІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

МАРАЗЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про порядок списання майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади Маразліївської сільської ради, Білгород-Дністровського району, Одеської області (далі – Положення про списання) розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» від 08.11.2007 № 1314, постанови Кабінету Міністрів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21.09.1998 № 1482, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» від 06.06.2007 № 803, та інших нормативно-правових та підзаконних актів.

2. Положення про списання визначає єдині вимоги до порядку списання об’єктів комунальної власності, а саме: об'єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи); матеріальних активів, що відповідно до законодавства України визнаються основними фондами (засобами); інших необоротних матеріальних активів (далі – майно).

3. Дія Положення про списання поширюється на майно, яке належить до комунальної власності територіальної громади Маразліївської сільської ради та закріплене за суб'єктами господарювання на праві господарського відання або на праві оперативного управління.

4. Списання майна з балансу суб’єктів господарювання здійснюється шляхом ліквідації, безоплатної передачі та відчуження (продажу майна).

5. Терміни, що вживаються у Порядку про списання, мають таке значення:

  • суб’єкти господарювання – підприємства, установи, організації, що діють на основі комунальної власності, а також суб’єкти, у статутному фонді яких частка комунальної власності перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб’єктів;
  • суб’єкт управління майном – орган, до сфери управління якого входить суб’єкт господарювання, що є підзвітним та підконтрольним цьому органові.

6. Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку про списання, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

 

ІІ. ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАЙНА, ЩО ПЕРЕБУВАЄ В КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МАРАЗЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ШЛЯХОМ ЛІКВІДАЦІЇ

1. Списанню з балансів суб'єктів господарювання шляхом ліквідації підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам, організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, не придатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема, у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням або пошкодженням внаслідок аварії чи стихійного лиха і відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

2. Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

3. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості основних засобів, не може бути підставою для їх списання.

4. Дія Положення про списання не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами, а саме:

- об'єктів житлового фонду, об'єктів цивільної оборони тощо;

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств ;

- об’єкти цивільної оборони ;

- військове майно.

5. Списання шляхом ліквідації об'єктів комунальної власності, якими є об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого сільською радою рішення про надання згоди на його списання.

6. Списання шляхом ліквідації повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 20 тисяч гривень (крім нерухомого майна, транспортних засобів, передавальних пристроїв), здійснюється за рішенням керівника суб'єкта господарювання. При цьому керівник контролює процес списання і несе відповідальність за достовірність та правильність складання документів на списання.

7. З метою отримання згоди Маразліївської сільської ради на списання майна суб’єкт господарювання подає до суб’єкта управління майном пакет таких документів:

- звернення керівника суб’єкта господарювання;

- техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план;

- відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об’єктів незавершеного будівництва)  (додаток 1);

- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання (додаток 2);

- акт технічного стану майна, затверджений керівником комунального підприємства (додаток 4);

- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

- відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються;

- відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

8. У разі необхідності отримання додаткової інформації та виявлення помилок суб’єкт управління майном повертає відповідні документи суб’єкту господарювання з письмовими зауваженнями для усунення недоліків.

9. Для подання додаткової інформації чи усунення суб’єктом господарювання недоліків в документах встановлюється строк тривалістю 10 робочих днів.

10. Суб’єкт управління майном розглядає подані документи протягом 5 робочих днів з дати отримання та приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні списання майна, яке доводиться до суб’єкта господарювання у формі листа.

11. Після погодження списання майна шляхом ліквідації суб’єкт управління майном готує проект рішення сільської ради про надання згоди на списання майна та вносить його на розгляд сесії Маразліївської сільської ради. Такий проект рішення підлягає обов’язковому погодженню відділом архітектури , земельних відносити та житлово – комунального господарства та відділом бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення .

12. Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

13. У наданні погодження може бути відмовлено у разі, коли:

- майно не відповідає вимогам, визначеним у пунктах 1 – 3 розділу ІІ цього Положення про списання;

- комунальне підприємство подало, передбачені цим Положенням про списання документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

- у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;

- визначено інші шляхи використання майна, що пропонується до списання.

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ СПИСАННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, ПЕРЕДАНОГО В ОРЕНДУ

1. Орендодавець надає дозвіл на списання комунального майна, переданого в оренду за погодженням з суб’єктом управління майном, яке доводиться до орендаря (суб’єкта господарювання) у формі листа.

2. Списання майна, переданого в оренду, нарахований знос на яке менше 100 відсотків, здійснюється за умови донарахування орендарем амортизації на це майно за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні. Амортизаційні відрахування використовуються надалі відповідно до умов договору оренди.

3. Витрати на списання майна, переданого в оренду, включаються до складу витрат орендаря.

4. Матеріальні оборотні активи, отримані в результаті списання майна, переданого в оренду, використовуються відповідно до умов договору оренди, а необоротні активи (у частині основних засобів) включаються до складу орендованого майна.

5. Процедура списання комунального майна, переданого в оренду здійснюється відповідно до норм Положення про списання.

 

IV. УТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

КОМІСІЇ ЗІ СПИСАННЯ МАЙНА

1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія зі списання майна (далі - Комісія), головою якої є заступник керівника суб’єкта господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник (особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), працівники інших структурних підрозділів суб’єкта господарювання, а також залучені за вимогою суб’єкта господарювання його представники та інші фахівці.

Склад Комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб’єкта господарювання.

Розпорядчий акт про утворення Комісії поновлюється щорічно або за потреби.

2. Для участі у роботі Комісії зі встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної Комісії, який підписує акт про списання або передає Комісії свій письмовий висновок, який додається до акта і є його невід'ємною частиною.

3. Комісія зі списання майна:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

4. За результатами роботи складається протокол засідання Комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3) акти на списання майна;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

 5. У протоколі засідання Комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками Комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача чи розукомплектованого.

6. Протокол засідання Комісії підписується всіма членами Комісії. У разі незгоди з рішенням Комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

7. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

8. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

9. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

10. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб'єкта господарювання.

 

V. МЕХАНІЗМ СПИСАННЯ МАЙНА

ШЛЯХОМ ЛІКВІДАЦІЇ

1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться після прийняття рішення Маразліївської сільської ради про надання згоди на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха) та після видання розпорядження керівника суб’єкта господарювання у випадках, визначених цим Положенням про списання.

2. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Положенням про списання забезпечується безпосередньо суб’єктом господарювання на балансі якого перебуває майно.

3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

7. Суб’єкт господарювання, на балансі якого перебувало майно, подає до суб’єкта управління майном, у підпорядкуванні якого перебуває, у місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України (додаток 3). Окремо рух цього майна відображається в щоквартальній довідці до балансу.

8. У разі наявності зауважень до звіту його повертають суб’єкту господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

9 Кошти, одержані внаслідок списання майна способом ліквідації спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

 

VI. ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАЙНА ШЛЯХОМ

БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Безоплатна передача об’єктів комунальної власності від одного суб’єкта господарювання до іншого (незалежно від того чи належать суб’єкти господарювання до сфери управління одного і того ж органу, уповноваженого, що управляє комунальним майном) здійснюється на підставі розпорядження сільського голови про надання дозволу на безоплатну передачу за погодженням сторін та суб’єкта/ів управління, якому/яким підпорядковуються суб'єкти господарювання.

2. Безоплатна передача об’єктів комунальної власності з комунальної власності до інших форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення Маразліївської сільської ради про надання дозволу на безоплатну передачу за погодженням сторін та суб’єктів управління майном.

VII. ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАЙНА ШЛЯХОМ ВІДЧУЖЕННЯ (ПРОДАЖ МАЙНА)

1. Списання майна шляхом відчуження здійснюється відповідно до чинного законодавства на підставі рішення Маразліївської сільської ради про надання дозволу на відчуження майна за погодженням з суб’єктом управління майном.

2. Рішення про погодження чи про відмову в погодженні списання майна шляхом відчуження суб’єкт управління майном доводить до суб’єкта господарювання у формі листа. Після погодження списання майна суб’єкт управління майном готує проект рішення Маразліївської сільської ради про надання згоди на списання майна шляхом відчуження та вносить його на розгляд Маразліївської сільської ради. Такий проект рішення підлягає обов’язковому погодженню відділом архітектури, земельних відносин та житлово – комунального господарства, та відділом бухгалтерського обліку фінансів та звітності сільської ради.

3. Відчуження комунального майна здійснюється шляхом його продажу.

4. Відчуженню підлягають матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами).

5. Дія цього Положення про списання не поширюється на відчуження:

1) цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об'єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;

4) майна що віднесено до об’єктів цивільного захисту ;

5) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом.

6. Кошти суб’єктів господарювання, одержані від продажу нерухомого комунального майна спрямовуються до бюджету розвитку місцевого бюджету.

7. Кошти бюджетних установ, одержані від реалізації в установленому порядку комунального майна (крім нерухомого майна) спрямовуються на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей, покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти.

8. Кошти інших суб’єктів господарювання, що надійшли від продажу комунального майна (крім нерухомого майна), спрямовуються відповідно до вимог законодавства.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення та вимог чинного законодавства України.

2. Спірні питання, що виникають у процесі списання майна відповідно до цього Положення, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

Сільський голова                                                                 В.О. Топор